BISER na spotkaniu podsumowującym bałtycki projekt OPZZ

W dniach 4-5 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt „Europa 2020 i Region Morza Bałtyckiego”. W spotkaniu z udziałem partnerów związkowych z Litwy, Łotwy, Estonii, Wielkiej Brytanii i z Polski wzięło udział około 50 osób. Celem projektu jest przeprowadzenie analizy na temat wspólnych problemów dotyczących implementacji dyrektyw UE oraz partycypacji pracowniczej w przedsiębiorstwach w wybranych krajach UE.
 
Kluczowym tematem konferencji, która odbyła się w warszawskiej siedzibie OPZZ, był wpływ partnerów społecznych na realizację założeń strategii Unii Europejskiej „Europa 2020″. Nadrzędnym celem tej strategii był zrównoważony wzrost gospodarczy, a uczestników konferencji interesowały przede wszystkim kwestie związane z rolą związków zawodowych we wdrażaniu prawa unijnego. Uczestnicy konferencji dyskutowali też na temat doświadczeń partycypacji pracowniczej w krajach objętych projektem. 

 

Magda Leszczyna-Rzucidło z Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych mówiła o kondycji dialogu społecznego w regionie Morza Bałtyckiego. Wskazała na wiele sukcesów państw regionu, w tym stabilny wzrost PKB, skuteczna walka z kryzysem po 2008 roku, wysoki poziom inwestycji w badania i rozwój, poziom efektywności rządów i administracji. Jednocześnie zwróciła ona uwagę na problemu krajów nadbałtyckich, w tym szczególnie wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi. Podkreśliła, że istotną rolę na tym obszarze powinna odgrywać zacieśniona współpraca między poszczególnymi państwami oraz rozwój dialogu społecznego we wszystkich krajach.
 
Piotr Ostrowski z działu międzynarodowego OPZZ mówił o współpracy związków zawodowych w regionie Morza Bałtyckiego, w tym o Związkowej Sieci Morza Bałtyckiego (BASTUN). Podkreślił kluczową rolę przyjętego w 2011 roku w Rydze programu BASTUN, którego głównymi filarami były: zwiększenie poziomu uzwiązkowienia, wzmocnienie dialogu społecznego i działania na rzecz zrównoważonej reprezentacji partnerów społecznych oraz mobilność pracy w sprawiedliwych warunkach i ochrona przed dumpingiem społecznym. Ostrowski opisał też rolę Rady Państw Morza Bałtyckiego, czyli międzynarodowego forum politycznego, zajmującego się współpracą międzyrządową w regionie oraz nakreślił funkcjonowanie Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego, pełniącej rolę forum dialogu politycznego między parlamentarzystami z regionu. Ostrowski mówił też o instytucjach, w których istotną rolę odgrywają związki zawodowe: Forum Pracy Morza Bałtyckiego (ciało współpracy pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych, organizacji pracodawców, parlamentów i rządów na rzecz zrównoważonych regionalnych rynków pracy w regionie Morza Bałtyckiego) oraz Bałtycka Akademia Organizowania (efekt współpracy pomiędzy związkami zawodowymi w regionie z branży przemysłowej, transportu i usług).

 

Po wystąpieniach uczestnicy konferencji zadawali pytania do prelegentów i przedstawiali swoje uwagi. Dyskusja dotyczyła między innymi oceny rozwiązań rekomendowanych przez Komisję Europejską oraz pożądanego stopnia integracji Unii Europejskiej
 

 

( informacja ze strony www.opzz.org.pl)