BISER: Partnerstwo dla silniejszej współpracy makroregionalnej w Europie

BISER to pierwsza i dotąd jedyna organizacja z Polski, która dołączyła do międzynarodowej sieci organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wspierającej współpracę makroregionalną. Nasza decyzja jest odpowiedzią na potrzebę aktywnego uczestnictwa obywateli i ich organizacji w kształtowaniu lokalnych środowisk i regionów.

Czym jest idea makroregionalna? Strategie makroregionalne UE mają na celu zbliżenie geograficznych obszarów oraz wzmocnienie współpracy, umożliwiając interesariuszom wspólne radzenie sobie z dzisiejszymi złożonymi wyzwaniami gospodarczymi, społecznymi i terytorialnymi. W UE istnieją cztery strategie makroregionalne: Region Morza Bałtyckiego (EUSBSR) utworzony w 2009 roku, Region Dunaju (EUSDR) powołany w 2010 roku, Region Adriatyku i Morza Jońskiego (EUSAIR) ustanowiony w 2014 roku oraz Region Alpejski (EUSALP) założony w 2015 roku, obejmujące łącznie 27 krajów, z czego 19 jest państwami członkowskimi UE, z populacją przekraczającą 340 milionów ludzi.

Wyzwanie Obecny udział społeczeństwa obywatelskiego w strategiach makroregionalnych UE jest nierównomierny i raczej spontaniczny, pozbawiony strategicznego ukierunkowania i koordynacji. Brakuje systemowych kontaktów między nimi, a tzw. „europejski wymiar” nie jest charakterystyczną cechą ich myślenia.

Odpowiedź Naszym celem jest wzmocnienie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i podobnych jednostek społecznych w czterech makroregionach i nawet poza nimi, pod jednym dachem, aby w sposób kreatywny i systematyczny uczestniczyć i przyczyniać się aktywnie do projektowania i wdrażania strategii makroregionalnych UE. Realizowane jest to poprzez sieć społeczną makroregionalną, otwarty i inkluzywny, proeuropejski model współpracy z funkcją lobbingową. Koordynatorem sieci jest European House Budapest.

Dlaczego warto się przyłączyć? Sieć społeczna makroregionalna daje możliwość:

  • śledzenia rozwoju, kształtowania i wdrażania strategii makroregionalnych UE, rozwijającego się i obiecującego obszaru polityki Unii Europejskiej;
  • bycia częścią europejskiej platformy współpracy obywatelskiej na szczeblu europejskim, spotykania organizacji o podobnym podejściu, uczenia się od nich i wymiany najlepszych praktyk;
  • uczestnictwa w programach sieci, w tym corocznym Agorze Obywatelskim Makroregionu oraz wykładach, szkoleniach, programach wymiany, wizytach studyjnych i innych;
  • uczestniczenia w programach i wydarzeniach struktur makroregionalnych; współtworzenia wspólnych stanowisk platformy w różnych kwestiach politycznych;
  • regularnego otrzymywania informacji na temat kluczowych wydarzeń politycznych i finansowych UE oraz strategii makroregionalnych; promowania profilu Twojej organizacji w Europie i znajdowania partnerów do realizacji pomysłów projektowych;
  • poznawania zasad funkcjonowania partnerstwa w praktyce; nauki pracy w europejskim środowisku i odkrywania, jak być aktywnym obywatelem europejskim w makroregionalnym ustawieniu.