Co nowego w projekcie Erasmus+ SEBS2 dot. bałtyckiej sieci przedsiębiorczości społecznej?

KONTEKST:

Przedsiębiorczość społeczna (SE) to nowa metoda przezwyciężenia istniejących wyzwań, ponieważ głównym celem przedsiębiorczości społecznej jest wywarcie pozytywnego wpływu na społeczeństwo poprzez różne innowacyjne podejścia w zakresie zatrudnienia, ograniczenia ubóstwa, lepszego dostępu do edukacji, zabezpieczenia społecznego, pomocy medycznej i ochrony środowiska (Social Business Initiative – Tworzenie klimatu sprzyjającego dla przedsiębiorstw społecznych, kluczowych interesariuszy gospodarki społecznej i innowacji (2012/2004 (INI)).
Również strategia „EUROPA 2020” zakłada, że wzrost i dobrobyt należy zapewnić poprzez silny nacisk na tworzenie miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. Proponowany projekt koncentruje się na 2 priorytetach EUROPY 2020: nr 1 – „zatrudnienie” i nr 5 – „zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego”.

PLAN DZIAŁANIA

Strategia Europa 2020 zakłada, że ​​należy zbadać potencjał przedsiębiorczości. W krajach regionu Morza Bałtyckiego liczba przedsiębiorców jest poniżej średniej w UE na 1000 mieszkańców (ponad 45 na 1000 mieszkańców) i poniżej 39 na 1000 w krajach regionu Morza Bałtyckiego. Strategia Europa 2020 zakłada, że edukacja przedsiębiorców, tworzenie środowiska i wykorzystanie potencjału przedsiębiorców jeszcze nieistniejących to ważne działania, które należy podjąć. Przedsiębiorczość społeczna nie jest wyjątkiem, ale raczej priorytetem ostatnio poruszonym w Unii Europejskiej i może wypełnić lukę w działalności przedsiębiorczej w wyżej wymienionych krajach. Kilka krajów jest w trakcie aktywnego rozwoju (Łotwa), niedawno wprowadzonych zmian legislacyjnych (Dania) lub ponownie ocenia (Litwa) ustawodawstwo i mechanizmy wsparcia przedsiębiorczości społecznej. Dlatego przedsiębiorczość społeczna zyskuje w końcu większą uwagę ze strony polityki w regionie Morza Bałtyckiego.

W „Ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” w „Przewodniku po Europie socjalnej”, tom 4 (2013) powiedziano, że znaleziono kilka kluczowych wyzwań ekonomii społecznej, a mianowicie: brak widoczności i rozpoznawalności tematu; brak specjalistycznego szkolenia dla przedsiębiorców społecznych; brak sieci wsparcia i infrastruktury; utrudniony dostęp do finansowania; brak jednolitej regulacji (patrz strona 81). Ten sam materiał stwierdza także, że sposoby przezwyciężenia wspomnianych problemów – to m.in. poprawa widoczności i rozpoznawalności przedsiębiorstw społecznych i świadomości społecznej na temat ich wpływu (strona 82).
Im bardziej ES jest wspierana w jakimkolwiek kraju, tym większe są szanse na przezwyciężenie trudności społecznych, zwłaszcza grup marginalizowanych (bezrobotni dorośli i młodzież, osoby o szczególnych potrzebach, seniorzy) oraz społecznych, edukacyjnych i zdrowotnych.

Wspierając sieć ES wokół regionu Morza Bałtyckiego, będzie wspierać start-upy, poprawi poziom działalności gospodarczej i wiedzę o istniejących SE oraz zapewni edukację i zrozumienie dla społeczeństwa, sektora publicznego i innych podmiotów na temat roli SE w gospodarce.

POTRZEBY:
– Potrzeba dalszego połączenia organizacji regionu Morza Bałtyckiego, wspierających edukację w zakresie przedsiębiorczości społecznej;
– Potrzeba utrzymania stworzonej wspólnej platformy uczenia się i dzielenia się wiedzą dla organizacji wspierających gospodarkę społeczną i przedsiębiorców społecznych w regionie Morza Bałtyckiego (www.socialenterprisebsr.net);
– Potrzeba rozpowszechnienia i promowania przedsiębiorczości społecznej w społeczeństwie;
– Potrzeba lepszej spójności regionalnej poprzez zastosowanie przedsiębiorczości społecznej.

CEL:
Opierając się na doświadczeniach z projektu Erasmus + „Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego (SEBS)”, celem projektu jest dalszy rozwój i poszerzanie nowej sieci oraz dzielenie się najlepszymi praktykami poprzez promocję, edukację, rzecznictwo i badania dotyczące przedsiębiorczości społecznej w ramach Kraje regionu Morza Bałtyckiego.

PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA:
W projekt zaangażowanych jest 7 partnerów z Regionu Morza bałtyckiego, w tym BISER z Polski, ponieważ projekt ma na celu promowanie i wzmocnienie współpracy w regionie Morza Bałtyckiego.  Poza tym innym kierunkiem jest rozwój sieci i włączenie Islandii do partnerstwa, a zatem testowanie nowych możliwości współpracy i dzielenia się wiedzą także poza RMB. Większość partnerów była wcześniej zaangażowana w tworzenie platformy i logicznym krokiem jest kontynuacja jej utrzymania. Jednocześnie dodano partnera z Islandii w celu wzmocnienia sieci, a partnerzy z Polski (BISER) i Estonii zmieniają się, aby dotrzeć do większej liczby odbiorców w poszczególnych krajach.

Zapraszamy do skorzystania w naszej platformy www.socialenterprisebsr.net

 

Projekt „Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego2 (SEBS2)” współfinansowany ze środków programu ERASMUS+.