Co nowego w projekcie “Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego”?

Projekt Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego” (ang.: “Social entrepreneurship development in the Baltic Sea region”), wsparty środkami z Programu Nordyckiej Rady Ministrów w Danii i przeprowadzony w partnerstwie 4 organizacji działających na rzecz społecznej przedsiębiorczości oraz pogłębiania współpracy w regionie Morza Bałtyckiego.
Projekt rozpoczął się we wrześniu 2017 r., a jego planowany czas trwania wynosi 1 rok.
Głównym celem projektu jest pobudzenie rozwoju przedsiębiorczości społecznej (ang. social entrepreneurship) w regionie Morza Bałtyckiego oraz utworzenie sieci wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w państwach tego obszaru.
Oczekuje się, że projekt w dłuższej perspektywie czasowej będzie miał trwały wpływ na zwiększenie aktywności gospodarczej mieszkańców Łotwy, Polski i Rosji (region Kaliningradu) poprzez wykorzystanie przeniesionej wiedzy z Danii, z użyciem opublikowanych kursów online oraz poprzez aktualizowaną platformę networkingową www.socialenterprisebsr.net .
Spodziewane rezultaty projektu:
– zwiększenie dostępności edukacyjnej o przedsiębiorczości społecznej na Łotwie, w Polsce, Rosji i Danii;
– zwiększenie indywidualnych zdolności potencjalnych i istniejących przedsiębiorców społecznych (w tym młodzieży i bezrobotnych);
– poprawa dostępu do sieci kontaktów biznesowych wśród przedsiębiorstw społecznych w regionie poprzez wykorzystanie platformy socialenterprisebsr.net;
– wymiana dobrych praktyk między partnerami projektu;
– podniesienie świadomości społeczeństwa na temat przedsiębiorczości społecznej;
– promocja współpracy w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej wśród interesariuszy akademickich;
– zaangażowanie zainteresowanych stron do promocji platformy i ogółu przedsiębiorczości społecznej
Ponadto zwiększenie rozpoznawalności wartości, wizji i misji biznesu społecznego oraz wzrost liczby przedsiębiorców społecznych w krajach uczestniczących w projekcie oraz w regionie Bałtyckim / Nordyckim.
Główną ideą projektu jest stymulowanie sposobem myślenia i umiejętnościami poprzez innowacyjne metody nauczania, kulturę edukacyjną i podejście zgodne z dostępną wiedzą w krajach bałtyckich / nordyckich.
AKTUALNE działania:
– rozwój kompleksowego modułu edukacyjnego dotyczącego umiejętności przedsiębiorców społecznych;
– organizacja lokalnych szkoleń na Łotwie, w Polsce i Rosji w kwietniu 2018;
– opracowanie kursu online, dostosowanego do wersji językowych krajów partnerskich;
– organizacja 2 wyjazdów studyjnych (do Rosji i Danii) z udziałem 25 uczestników w czerwcu i lipcu 2018;
– promocja otwartej platformy edukacyjnej i networkingowej www.socialenterprisebsr.net
Partnerzy projektu:
Social innovation centre (SIC) (Łotwa) http://socialinnovation.lv/en/
Sociale Entreprenører i Danmark (Dania) http://sociale-entreprenører.dk/english.html
Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych (BISER) (Polska) http://biser.org.pl/
Autonomous non-commercial organization Competence Building Centre (COBUCE) (Rosja) http://www.krauslab.ru/
Informacje kontaktowe: Magda Leszczyna-Rzucidło, koordynator projektu,BISER.
Niniejsza publikacja jest częścią projektu „Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego”, współfinansowanego przez Nordycką Radę Ministrów, numer identyfikacyjny projektu 17055. Odpowiedzialnym za treść jest wyłącznie wydawca; treść nie odzwierciedla poglądów Nordyckiej Rady Ministrów i jakiegokolwiek powiązanego organu finansowego. Instytucje te nie ponoszą odpowiedzialności za informacje zawarte w materiale.