Finalny warsztat międzynarodowy ENGAGE! w Gdańsku

11 stycznia przedstawiciele ENGAGE! z BISER oraz Regionu Agder zorganizowali wspólny warsztat projektowania nowego działania międzynarodowego – aplikacji projektowej do programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 w obszarze innowacji społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele dwóch instytucji, które zostały zaproszone do międzynarodowego konsorcjum projektowego pod przewodnictwem partnera z Niemiec – Pomorska Sieć COP oraz Region Pomorski (Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego). Dodatkowo, wspierani byli oni przez przedstawicieli innych pomorskich instytucji aktywnych w ekosystemie przedsiębiorczości społecznej, którzy będą pośrednimi i bezpośrednimi beneficjentami nowego projektu międzynarodowego. Byli to mi.in. przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej UMWP, Fundacji RC, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, czy Fundacji Mapa Obywatelska.

W trakcie całodziennego, intensywnego spotkania, uczestnicy zastosowali metodę typu hackhaton wypracowując wspólnie cele uczestnictwa w projekcie instytucji z woj. pomorskiego. Karsten Aust, przedstawiciel Regionu Agder, moderował warsztat, który pozwolił odpowiedzieć na pytania:

  • jakie są główne cele uczestnictwa Sieci COP i UMWP w projekcie BSR Social Innovation?
  • co pomorsy partenrzy moga wnieśc do projektu, jakie mamy doświadczenie, a jakie potrzeby?
  • jakimi praktykami w zakresie innowacji spoęłcznych cgcemy i możemy się podzielić z partnerami z Regionu bałtyckiego?
  • czego chcemy się nauczyć od partnerów z RMB i jak możemy wdrażać/prenosić nowe rozwiązania na pomorski grunt?

Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że pomysł projektu odpowiada na aktualne wyzwania obecne także na Pomorzu i ma na celu zgromadzenie zainteresowanych podmiotów regionalnych z regionu Morza Bałtyckiego którzy:

1) wspierają i rozwijają ekosystemy innowacji społecznych/przedsiębiorczości społecznej w swoich regionach,

2) chcą poprawić powiązania między istniejącymi systemami wspierania innowacji (w tym regionalnymi strategiami innowacji) a ekosystemami innowacji społecznych i/lub

3) chcą ułatwiać transnarodową i międzysektorową wymianę i współpracę podmiotów (społecznych) innowacji i przedsiębiorców społecznych z ich regionu z innymi krajami Morza Bałtyckiego.

Dodatkowym elementem dyskusji było ustalenie, że wiele elementów planowanego projektu jest istotne także dla Regionu Agder, BISER skontaktuje więc po spotkaniu Agder z Liderem Projektu z Niemiec i łatwi wymianę informacji i wstępne zapoznanie się partnerów celem dołączenia Agder do planowanego partnerstwa. Z punkty widzenia projektu ENGAGE! miałoby to niesamowitą wartość, gdyż zależy nam na trwałych więziach między podmiotami z Pomorza i kontynuacją współpracy z partnerami z Norwegii, także po zakończeniu obecnego projektu Aplikacja do Interreg BSR „BSR Social Innovation” mogłaby być wstępem do tego typu dalszej, konkretnej współpracy w obszarze innowacji społecznych.