MATERIAŁY INFORMACYJNE NA TEMAT PROJEKTU I WYDARZENIA ENGAGE! w dniu 16.06.2021

Materiały poglądowe przygotowane dla lokalnych mediów w ramach Briefingu prasowego
podczas konferencji otwierającej projekt ENGAGE!


Data: 16.06.2021, godz. 8:30
Miejsce briefingu: CSE Światowid, Elbląg, plac Kazimierza Jagiellończyka 1
Wydarzenie inicjujące w ramach Projektu Engage! realizowanego w ramach programu Aktywni
Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.


INFORMACJE O PROGRAMIE W RAMACH KTÓREGO REALIZOWANE JEST PRZEDSIĘWZIĘCIE

 

 

 

 

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11
programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy
EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.
Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz
upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.


Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy prowadzony będzie w okresie 2019-2024. Wspierać
będzie działania podejmowane przez organizacje społeczne w czterech obszarach:
● Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, w
tym działania dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym
(koordynacja: Fundacja Stocznia)
● Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie, w tym przeciwdziałanie przemocy ze
względu na płeć (koordynacja: Fundacja im. Stefana Batorego)
● Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie (koordynacja: Fundacja im. Stefana
Batorego)
● Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego (koordynacja: Fundacja Akademia
Organizacji Obywatelskich)


Wsparcie we wszystkich konkursach dotacyjnych przyznawane będzie na działania prowadzone przez
polskie organizacje społeczne – samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotami z Polski, z
Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), Państw-Beneficjentów korzystających z
Funduszy EOG (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia,
Rumunia, Słowacja, Słowenia) oraz z krajów sąsiadujących z Polską, a nienależących do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Białoruś, Ukraina, Rosja). W projektach realizowanych w
partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców będzie można wystąpić o dodatkową kwotę dotacji
na koszty udziału partnera.


INFORMACJE O PARTNERACH PROJEKTU


Lider projektu ENGAGE!:

Stowarzyszenie Bałtycki Instytut Spraw Europejskich I Regionalnych
BISER, Gdynia
Stowarzyszenie BISER jest aktywną organizacją pozarządową działającą od 2001 roku i realizującą projekty społeczne skierowane na rozwój i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz współpracy między organizacjami pozarządowymi w Regionie Morza Bałtyckiego. BISER wraz z Fundacją RC w Gdańsku jest polskim punktem kontaktowym Bałtyckiej Sieci Organizacji Pozarządowych BS NGO Network, której celem jest m.in. zwiększenie profesjonalizmu i efektywności działania sektora z państw Morza Bałtyckiego, wymiana wiedzy i doświadczeń. Członkami sieci są m.in. NGOs z Norwegii i Islandii. Działania wykonywane są głównie w ramach wolontariatu. BISER
pozyskuje środki na działalność statutową aplikując do programów współfinansowanych z UE. W ostatnich 5 latach pozyskali środki na realizację 7 projektów międzynarodowych związanych głównie ze współpracą na rzecz młodzieży i ekonomią społeczną. Działalność projektowa oparta jest na własnym zaangażowaniu członków, chęci służenia idei, która nam przyświeca oraz wspieraniu innych organizacji, które również chciałyby rozpocząć działalność w projektach transnarodowych.

Polski partner projektu i jednocześnie realizator konferencji otwierającej projekt ENGAGE!:
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Elbląg


Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk jest organizacją skupiającą samorządy lokalne z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Istnieje na rynku od ponad 20 lat. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju lokalnego poprzez wykorzystywanie instrumentów współpracy międzynarodowej. Odkrywamy i łączymy potencjały drzemiące w ludziach, organizacjach i samorządach z różnych krajów i regionów. To doświadczenie pozwala rozumieć problemy społeczne, nazywać je i rozwiązywać poprzez projekty. Stowarzyszenie buduje potencjał aktorów we współpracy
transgranicznej w ramach takich programów jak: European Social Fund, Interreg South Baltic, Interreg Baltic Sea Region, Interreg IV C, Erasmus+, Europe for Citizens, LIFE, EEA Financial Mechanism i Norwegian Financial Mechanism. Jest członkiem międzynarodowej organizacji Euroregion Bałtyk. Stowarzyszenie jest silną organizacją, która wspiera współpracę transgraniczną z krajami sąsiednimi i mocno rozwija współpracę międzynarodową.

Zagraniczny partner projektu ENGAGE!: South Norway European Office,
Norwegia Biuro Europejskie Płd. Norwegii to centrum wiedzy i rozwoju na południu kraju. Celem Biura jest zwiększenie udziału podmiotów regionalnych w inicjatywach międzynarodowych. Pracują nad lepszym wykorzystaniem możliwości, jakie daje Porozumienie EOG, zwiększeniem udziału w projektach UE i projektach EOG oraz wzmocnieniem koordynacji działań związanych z Europą. Od 4 lat Biuro aktywnie poszukuje wraz z BISER możliwości współpracy dla podmiotów z Pomorza i Norwegii.


INFORMACJA O PROJEKCIE ENGAGE!:


Projekt ENGAGE! jest przedsięwzięciem skierowanym do Organizacji Pozarządowych z regionu Pomorza oraz Warmii i Mazur pomagającym włączyć ich do grona międzynarodowych konsorcjów i zwiększyć ich zdolności współpracy regionalnej i międzynarodowej w obszarze północnej Polski oraz z partnerami Regionu Bałtyckiego. Projekt ma stać się awangardą zmian i innowacji w obszarze transgranicznej współpracy podmiotów sektora NGO. Chcemy zaangażować niedoświadczone stowarzyszenia do współpracy przenosząc najlepsze praktyki/techniki/narzędzia budujące silną
społeczność lokalną. Projekt odpowiada na potrzebę systematycznego zwiększania innowacyjności małych i średnich organizacji pozarządowych z Północy Polski poprzez ich umiędzynarodowienie, a więc zaangażowanie ich w ekosystem współpracy ponadnarodowej w Regionie Bałtyckim. W pracy z NGO zauważamy, że adaptacja do ciągle zmieniającego się otoczenia jest wyzwaniem dla małych organizacji, bez zaplecza kadrowego, finansowego i administracyjnego.

Projekt zapewni pomorskim i warmińsko – mazurskim NGOs długofalową pozytywną zmianę w kontekście rozpoczęcia procesu umiędzynarodowienia, wzmocnienia projektów i procesów, które NGOs już podejmują oraz stworzenie odpowiedniego, przyjaznego klimatu dla szerokiej współpracy lokalnych NGOs. Rezultaty naszych działań będą odczuwalne dla szerokiego grona organizacji pozarządowych, które albo bezpośrednio współpracować będą z nami w ENGAGE! albo skorzystają z mającej powstać „Księgi Zasad Współpracy Międzynarodowej”, z naszych konsultacji w ramach biura porad międzynarodowych, czy wreszcie – współpracując z wykształconymi przez nas nowymi liderami
współpracy międzynarodowej z 3 kluczowych obszarów dla NGOs w Polsce Północnej: ekologii, rozwoju lokalnym i kulturze oraz przedsiębiorczości społecznej.

Projekt ma na celu wzmocnić inne organizacje pozarządowe, podnieść jakość ich usług i oferty międzynarodowej oraz stworzyć im przyjazne warunki funkcjonowania w środowisku międzynarodowym i transgranicznym. Podniesienie jakości i standardów działań NGOs o komponent i doświadczenia międzynarodowe przełoży się pozytywnie także na szerokie grupy społeczne będące odbiorcami działań naszych beneficjentów – NGOs.
Działania w ENGAGE! są tak przemyślane, by w 1 roku projektu wzmacniać NGOs wiedzą i kompetencjami, a w 2-gim skonsumować tę wiedzę umożliwiając im sieciowanie międzynarodowe i pierwsze interakcje międzynarodowe. Dodatkowo przewidziana koncepcja „train-the-trainers” czyli wyłaniająca liderów lokalnych poszerzy zakres oddziaływania projektu na nowe grupy i inne NGO. W ramach projektu ENGAGE! przedstawiciele organizacji pozarządowych z Pomorza oraz Warmii i Mazur otrzymają niezbędną wiedzę, plan współpracy międzynarodowej, dostęp do licznych kontaktów międzynarodowych od 3 partnerów projektu oraz pierwsze doświadczenia międzynarodowe (wizyty studyjne, laboratoria ko-kreacji, hackathony, udział w Forum Bałtyckiej Sieci NGO itp.).
Dzięki tym wszystkim działaniom chcemy nauczyć lokalnych beneficjentów nawiązywania trwałych relacji międzynarodowych, aby po zakończeniu projektu mogli sami skutecznie działać w swoich obszarach jako liderzy w swoim środowisku (w ramach projektu wybierzemy trzy priorytetowe obszary: ekologia, rozwój lokalny, kultura).


INFORMACJA O KONFERENCJI OTWIERAJĄCEJ PROJEKT ENGAGE!:


Podczas konferencji chcemy dyskutować z organizacjami z Pomorza oraz Warmii i Mazur o dotychczasowych międzynarodowych działaniach i doświadczeniach naszych lokalnych organizacji 3-go sektora, o tym dlaczego włączanie w procesy internacjonalizacji naszych NGO jest kluczowe dla przyszłości naszych społeczności lokalnych.
W trakcie wydarzenia inauguracyjnego projektu ENGAGE! nasi eksperci przedstawią konkretne, wymierne zyski dla trzeciego sektora oraz społeczności lokalnej, wynikające z wyłączenia głosu, pomysłów i działań europejskich do codziennego funkcjonowania i realizacji inicjatyw i przedsięwzięć lokalnych.


Uczestnicy konferencji będą mieli okazję:
● Zainspirować się i jednocześnie podzielić swoimi pomysłami na realizację działań
międzynarodowych;
● Nawiązać kontakt z regionalnymi i międzynarodowymi interesariuszami w sieci
polsko-norweskiej zainicjowanej w ramach projektu ENGAGE!;
● Rozszerzyć swoją działalność o nowe i ulepszone możliwości współpracy podczas naszej
sesji dobierania graczy i na naszym rynku partnerskim;
● Przekształcić wspólne przeciwności w szanse i możliwości kooperacji w ramach różnych
programów i konkursów!


Ramowy program 16.06.2021:


8:30 – Briefing prasowy
9:00 – Rejestracja uczestników/przerwa kawowa
9:15 – Przywitanie gości przez gospodarzy
9:25 – Wprowadzenie do projektu ENGAGE!
10:00 – „Poznaj naszych/swoich partnerów z NO”- prezentacja online
10:30 – Przerwa kawowa
10:45 – „Poznaj lokalnych partnerów” – speed dating
11:30 – Lunch
12:30 – Prezentacja dobrych praktyk
13:30 – Przezwyciężenie barier współpracy międzynarodowej w życiu lokalnej organizacji
15:00 – Podsumowanie dyskusji i spotkania
15:15 – Pożegnanie uczestników


CO PRZED NAMI:
Konferencja to nie wszystko, przed nami jeszcze:
● Warsztaty w Polsce w oparciu o formę World Cafe i Hackathon.
● Warsztaty-laboratorium ko-kreacji
● Konsultacje live i online dla małych i średnich NGO oraz wspólny rozwój projektów,
● Opracowanie „Księgi Zasad Współpracy Międzynarodowej”

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ:


Lider projektu ENGAGE!: Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych BISER
ul. Tetmajera 60 81-406 Gdynia
Osoba do kontaktu:
● Magda Leszczyna-Rzucidło – magda@biser.org.pl


Organizator konferencji i partner projektu ENGAGE!:
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
ul Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
Osoby do kontaktu:
● Marcin Żuchowski – zuchowski@eurobalt.org.pl
● Adrianna Gniado-Turkowska – adag@eurobalt.org.pl
● Adam Gronek – a.gronek@eurobalt.org.pl