Najnowsze informacje z porjektu Social Seed

Biuletyn nr 3 – luty 2022 

Pierwsze efekty projektu Social Seed  

Za nami wydarzenia mające na celu upowszechnianie wyników projektu oraz dyskusje nad kolejnymi działaniami projektowymi.

Wydarzenia upowszechniające w Hiszpanii, Włoszech, Polsce i Niemczech.

Cuadro de textoW ramach projektu Social Seed, który rozpoczął się w listopadzie 2019 r., partnerzy z 4 krajów europejskich wspólnie zbudowali i przetestowali nową metodologię wspierania tworzenia firm (metodologię inkubacji) dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W listopadzie 2021 r. postępy w metodzie inkubacji oraz główne osiągnięcia projektu zostały przedstawione szerszej publiczności praktyków i ekspertów, i omówione podczas specjalnych wydarzeń upowszechniających.  

Celem tych wydarzeń było zaprezentowanie wyników projektu strategicznym interesariuszom związanym z przedsiębiorczością społeczną, takim jak: pracownicy organizacji pozarządowych zajmujących się integracją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przedstawicielom firm prywatnych, zwłaszcza osobom odpowiedzialnym za społeczną odpowiedzialność biznesu, organizacjom społecznym i pracownikom sektora społecznego. Udział przedstawicieli tych organizacji przyniósł nam ogromną korzyść: z jednej strony umożliwił dzielenie się innowacyjnymi produktami projektu Social Seed, promując naszą innowacyjną metodologię pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a z drugiej strony pozwolił nam pobudzić dyskusję na temat procesu który realizujemy w projekcie i testujemy z naszymi partnerami w Hiszpanii.  

Cuadro de textoNasi goście wykazali duże zainteresowanie pracą wykonaną w ramach projektu Social Seed i docenili organizację wydarzeń. Podczas różnych sesji zwracali stałą uwagę na innowacyjne wg nich element metodologii inkubacji zastosowanej w projekcie, uczestniczyli w istotnych dyskusjach dzieląc się uwagami I sugestiami, które będą dla nas podstawą do ulepszenia naszej metodologii przed zakończeniem projektu. Kolejne, ostatnie już spotkanie upowszechniające odbędzie się w kwietniu 2022 w Barcelonie, w Hiszpanii w celu rozpowszechnienia na arenie międzynarodowej wszystkich wyników projektu Social Seed, a zwłaszcza naszej metodologii inkubacji społecznej dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Czwarte Międzynarodowe Spotkanie Partnerów online 

Partnerstwo Social Seed spotkało się 20 grudnia 2021 roku na czwartym, międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu. Omówiono kilka tematów, takich jak: 

  • jak upowszechniać wyniki wypracowanej metodologii inkubacji społecznej tak, aby zmaksymalizować ich wpływ na grupy docelowe? 
  • jak zwiększyć wpływ i zasięg wypracowanej metodologii poprzez stworzenie kursu e-learningowego dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw zainteresowanych stworzeniem ścieżki inkubacji społecznej 
  • jak zagwarantować wysoki standard wyników poprzez pracę nad poprawą i udoskonaleniem osiągniętych rezultatów 
  • jak zagwarantować trwałość projektu, który zasiał dobre praktyki, tak aby były one widoczne I kontynuowane również po zakończeniu samego projektu. 

Partnerzy opracowali kilka strategii, które zostaną wdrożone w ostatnich miesiącach realizacji projektu. Projekt umożliwił wsparcie nie tylko przedsiębiorcom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, którzy brali udział w pilotażu programu inkubacji w Walencji (Hiszpania), ale także uczestniczącym organizacjom partnerskim, które rozwinęły nowe kompetencje i umiejętności do zastosowania w dziedzinie ekonomii społecznej.  

Następne kroki 

Publikacja podręcznika metodologii inkubacji Social Seed 

Wkrótce zaprezentujemy podręcznik opisujący przetestowaną przez nas metodologię inkubacji Social Seed, materiał będzie dostępny również online. Raport będzie służył wszystkim organizacjom pozarządowym w Europie, zawierając praktyczny przewodnik, jak zaprojektować podobną ścieżkę inkubacji dla osób zagrożonych wykluczeniem, aby stworzyć dla nich możliwości zatrudnienia. W podręczniku zagłębimy się w plan szkolenia, który realizowaliśmy w trakcie naszego pilotażu, podpowiemy jak wdrożyć „bank pomysłów” dla przyszłych przedsiębiorców, jak zaangażować mentorów, coachów i wolontariuszy, ale także jak ocenić skuteczność procesu, jak ocenić rozwój zawodowy nowych przedsiębiorców społecznych, wreszcie – jak skutecznie szukać finansowania dla społecznych start-upów. 

Kurs online SOCIAL SEED – Od nauki do działania 

Jesteśmy w trakcie przekształcania naszego doświadczenia w kurs e-learningowy, adresowany do organizacji pozarządowych, administracji publicznej i firm społecznych z całej Europy, które chcą stworzyć nowy model biznesowy współpracy pomiędzy firmami prywatnymi, a organizacjami non profit. W kursie online Social Seed zgromadzona zostanie cała zdobyta w trakcie trwania projektu wiedza, wszelkie opracowane przez nas materiały i rezultaty. Szkolenie pomoże kolejnym osobom zdobyć informacje, wiedzę i umiejętności, których potrzebują, aby wejść na ścieżkę inkubacji, która łączy świat społeczny/ non-profit ze światem tradycyjnej przedsiębiorczości. 

Więcej informacji o projekcie na stronie www.socialseeproject.eu