“NIE SZUKAM PRACY,SAM JĄ TWORZĘ” – najnowsze informacje o projekcie Social Seed

INNOWACYJNY PRZEWODNIK „SOCIAL SEED” PO METODOLOGII
PROJEKTOWANIA SPOŁECZNEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
DLA GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM.

Partnerstwo Social SEED z przyjemnością informuje o zakończeniu pierwszej fazy projektu, w wyniku której powstał przewodnik po metodologii projektowania społecznego inkubatora przedsiębiorczości dla osób zagrożonych wykluczeniem. Przy wsparciu firm prywatnych, w projekcie proponujemy innowacyjne podejście do inkubatorów społecznych, tworząc więź wzajemnych powiązań między światem biznesu a grupami defaworyzowanymi społecznie. Przedsiębiorczość jest więc kluczem, szansą na radykalną zmianę własnej ścieżki. Jak wyraził ekonomista Muhammad Yunus, cytowany w tytule Ludzie powinni budząc się mówić: „Nie szukam pracy, sam ją tworzę”.

 W celu osiągnięcia opisywanego rezultatu pracy intelektualnej przeprowadzono badania zarówno teoretyczne, jak i empiryczne, tak aby zdiagnozować status quo, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i ograniczeń grup zagrożonych wykluczeniem. W związku z tym koordynator projektu Álvaro Gil Vilacoba powiedział: „Partnerstwo strategiczne przeanalizowało istniejące inkubatory w Europie, aby określić główne cechy, jakie powinien mieć projekt tego typu. Czynniki takie jak optymalny okres inkubacji, liczba projektów inkubowanych w ramach jednego naboru czy oferta treści szkoleniowych zostały określone i zostaną uwzględnione w przyszłych działaniach. Określono również rodzaj relacji, jaka powinna istnieć między różnymi członkami inkubatora, a także główne narzędzia, które zostaną wykorzystane w procesie szkolenia. Jednocześnie przeanalizowano aktualną ofertę inkubatorów publicznych oraz trudności, z jakimi boryka się nasza grupa docelowa w bezpośredniej konkurencji z innymi ludźmi”.

 

Główne wyniki wspomnianych powyżej badań świadczą o tym, że tworzenie przedsiębiorstw to skomplikowana misja, wymagająca wielu zasobów, szerokiej sieci kontaktów oraz umiejętności i wiedzy. Oprócz tego należy wziąć pod uwagę problemy, z którymi mogą się borykać osoby zagrożone wykluczeniem, problemy o charakterze zdrowotnym, ekonomicznym, a także związane z zasobami szkoleniowymi.

Podkreślono, jakie elementy muszą wziąć pod uwagę społeczne inkubatory przedsiębiorczości, projektując wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem, w przemyślany i ustrukturyzowany sposób.  

Ta analiza rzuciła również pewne światło na kierunek, w którym należy podążać, oraz na narzędzia, które należy wykorzystać w kolejnych etapach projektu, podczas których metodologia inkubacji zostanie zweryfikowana, tak aby stworzyć nowe możliwości i nowe modele rozwoju, oparte na społecznym włączaniu oraz zrównoważonym wzroście.

Dostępna jest teraz krótka wersja rezultatu pracy intelektualnej nr 1, która przedstawia główne ustalenia dotyczące każdego z ustalonych działań. Pod linkiem można pobrać dokument w języku angielskim, hiszpańskim, włoskim, niemieckim i polskim.

Ponadto pod poniższym linkiem można pobrać cały dokument, który zawiera wszystkie istotne aspekty związane z utworzeniem inkubatora społecznego dla grup zagrożonych wykluczeniem https://socialseedproject.eu/download/175

UWAGI DLA WYDAWCÓW

  • Aby dowiedzieć się więcej o programie SOCIAL SEED i zaangażować się w działania, kliknij link https://socialseedproject.eu/
  • SOCIAL SEED jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach umowy: Erasmus + ES01-KA204-064916

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.