Nowe możliwości finansowania projektów współpracy międzynarodowej

W ramach projekty ENGAGE! zachęcamy organizacje 3 sektora z Pomorza oraz Warmii i Mazur do aktywnego uczestnictwa w projektach współpracy międzynarodowej i nawiązywania relacji z podobnymi organizacjami z krajów bałtyckich oraz tzw. państwa darczyńców programu EEA – Norwegią, Islandią i Lichtensteinem.

W ostatnich dniach pojawiły się nowe możliwości pozyskania finansowania dla projektów współpracy międzynarodowej – otwarty został 2 nabór na projekty tematyczne w konkursie grantowym  w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Drugi konkurs tematyczny w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wystartował 25 stycznia o godzinie 12:00. Termin składania wniosków minie w południe 25 marca 2022.

Wnioski składać mogą organizacje pozarządowe, które samodzielnie bądź w partnerstwie przygotują projekt w jednym z trzech obszarów Programu. Organizacje, które przygotowują projekty w obszarach 1-3, mogą dodatkowo aplikować o wsparcie finansowe na rozwój instytucjonalny (obszar 4. Programu).

Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub w roli liderów partnerstw ubiegających się o granty, mogą być:

 • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki non-profit;
 • koła gospodyń wiejskich;
 • kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.

Zaproszenie do składania wniosków na projekty tematyczne w drugim konkursie grantowym

Operator Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, tj. konsorcjum organizacji w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zaprasza do składania wniosków w drugim konkursie grantowym na projekty tematyczne. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest finansowany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w ramach funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Kwota przeznaczona na granty w drugim konkursie tematycznym wynosi 8 019 256 EUR (w tym Fundusze EOG: 7 309 256 EUR i Fundusze Norweskie: 710 000 EUR). W podziale na poszczególne obszary wsparcia jest to:

 • Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci) – kwota: 1 805 281 EUR (z tego Fundusze EOG: 1 805 281 EUR),
 • Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu – kwota: 1 961 565 EUR (z tego Fundusze EOG: 1 661 565 EUR i Fundusze Norweskie: 300 000 EUR),
 • Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska) – kwota: 2 887 580 EUR (z tego Fundusze EOG: 2 477 580 EUR i Fundusze Norweskie: 410 000 EUR),
 • Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3) – kwota: 1 364 830 EUR (z tego Fundusze EOG: 1 364 830 EUR.

W konkursie można składać wnioski w ścieżce na małe albo na duże granty.

Małe granty:

 • minimalna kwota grantu: 6.000 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 23.000 EUR,
 • czas realizacji: od 6 do 15 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • dla organizacji działających od minimum 6 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 25 stycznia 2022 roku),
 • konieczność wykazania w zespole realizującym przynajmniej jednej osoby z doświadczeniem w wybranym obszarze tematycznym,
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 3.450 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 5.060 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu).

Duże granty:

 • minimalna kwota grantu: 23.001 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 84.000 EUR,
 • czas realizacji: od 12 do 20 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • dla organizacji działających od minimum 12 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 25 stycznia 2022 roku),
 • wymóg wobec Wnioskodawcy wykazania doświadczenia realizacji przynajmniej 3 projektów w wybranym obszarze tematycznym w ciągu ostatnich pięciu lat (zrealizowanych i – w przypadku projektów finansowanych z dotacji – rozliczonych do terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 25 stycznia 2022),
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 12.600 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 18.480 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu).

Operator zastrzega sobie możliwość przesuwania środków pomiędzy konkursami oraz kolejnymi latami realizacji Programu.

Termin składania wniosków:

 • od 25 stycznia 2022 od godz. 12.00 w południe do 25 marca 2022 do godziny 12.00 w południe czasu polskiego.

Termin ogłoszenia wyników:

 • oceny formalnej wniosków: do 25 kwietnia 2022 roku,
 • oceny merytorycznej wniosków: do 15 lipca 2022 roku.

Zapoznaj się z treścią całego ogłoszenia.

Read the full version of the call for proposals (EN)

Wszelkie informacje, wzór wniosku, podręczniki, szczegółowe zasady naboru dostępne są na stronie Programu:

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-2/?fbclid=IwAR2rJ6PiiGjKzxvZDYaksgJm2yKFwJDJMbyIjKkSahhbfEa1W4mYadDdK2Y

PRZYPOMINAMY, że w ramach naszego Biura Porad Współpracy Międzynarodowej ENGAGE! chętnie skonsultujemy z Wami pomysł projektowy, podpowiemy jak przygotować aplikację projektową a jeśli potrzeba – postaramy się dobrać Wam odpowiedniego partnera z zagranicy. Zapraszamy do kontaktu na biser@biser.org.pl