Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych został powołany w 2001r. jako organizacja skupiająca przedstawicieli środowisk nauki, sektora publicznego i biznesu, chcących działać wspólnie na rzecz integracji europejskiej, zrównoważonego rozwoju oraz pogłębiania więzi współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego. 

W ramach działalności naukowo badawczej Stowarzyszenie koncentruje się na projektach związanych z wdrażaniem zasad rozwoju zrównoważonego w społeczeństwie obywatelskim w Regionie Morza Bałtyckiego. W dorobku BISER-u są projekty, które dotyczą następujących zagadnień:

  • Planowanie przestrzenne w rozwoju zrównoważonym.
  • Strategia rozwoju zrównoważonego w samorządach terytorialnych i budowanie sieciowych społeczności i współpracy w duchu Agendy 21.
  • Edukacja na rzecz przedsiębiorczości społecznej.
  • Wspieranie działań sektora społeczeństwa obywatelskiego
  • Promowanie i wzmacnianie współpracy bałtyckiej NGOs w ramach strategii makroregionalnych UE.

W 2021 roku, z okazji XX-lecia działalności naszego Stowarzyszenia, opracowaliśmy nową Strategię Rozwoju BISER do roku 2030. Zapraszamy do lektury!

Strategia_BISER fin