Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie “Bałtycki Instytut Studiów Europejskich i Regionalnych BISER” zwane dalej “Stowarzyszeniem BISER” lub „stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, posiadającym osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia BISER jest miasto Gdynia.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 4

Stowarzyszenie BISER może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie może powoływać swoje oddziały i przedstawicielstwa.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6

Celem stowarzyszenia BISER jest :

1.     Prowadzenie działań na rzecz wspierania zrównoważonego i trwałego rozwoju regionalnego i lokalnego;

2.     Podejmowanie i wdrażanie inicjatyw dotyczących rozwoju partnerskich sieci współpracy w Polsce oraz integracji społeczności Europy;

3.     Rozbudzanie, rozwijanie i propagowanie inicjatyw dla wszechstronnego rozwoju naukowego, gospodarczego oraz społecznego regionów Polski i innych obszarów wokół Morza Bałtyckiego;

4.     Upowszechnianie postaw i działań wzmacniających wartości paneuropejskie, zwłaszcza zrównoważonego rozwoju społeczności europejskich.

§ 7

1. Stowarzyszenie BISER realizuje swoje cele statutowe – samodzielnie i przy współpracy z innymi podmiotami o zbieżnych celach – poprzez trzy podstawowe formy działania:

a) działalność naukowo-badawczą

b) działalność projektowo – doradczą i wdrożeniową;

c) działalność informacyjną; edukacyjną i szkoleniową.

2. Realizując swe cele Stowarzyszenie BISER działać może na zlecenie instytucji publicznych lub podmiotów prywatnych, a w przypadku działalności o charakterze naukowo-badawczym oraz informacyjnym bądź edukacyjnym także z inicjatywy własnej.

3. W ramach działalności naukowo-badawczej Stowarzyszenie koncentrować się będzie w szczególności na badaniach poznawczych oraz wdrożeniowych, dotyczących wprowadzania do polskiej praktyki:

– mechanizmów integracji i współpracy, europejskiej polityki regionalnej i strukturalnej; polityki społecznej,

– europejskich standardów dobrego prawa i zarządzania, w tym planowania i zagospodarowania przestrzennego

– promocji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki społecznej; samorządności terytorialnej i sektora organizacji pozarządowych;

– strategii rozwoju zrównoważonego oraz rozwoju terytorialnych systemów instytucjonalnej współpracy w duchu Agendy 21;

– instrumentów monitorowania rozwoju przestrzennego, gospodarczego i społecznego.

4. W zakresie działalności o charakterze doradczym i wdrożeniowym Stowarzyszenie może świadczyć usługi polegające na opracowywaniu ekspertyz, analiz i opinii a także na przygotowywaniu i prowadzeniu projektów z zakresu objętego celami stowarzyszenia, w szczególności na:

–  opracowywaniu strategii i programów zrównoważonego rozwoju regionalnego lub lokalnego, wykorzystujących m. in. instrumenty współpracy instytucjonalnej i finansowej UE oraz innych krajów należących do EOG

–  udzielaniu pomocy technicznej i eksperckiej przy przygotowywaniu projektów dofinansowywanych z funduszy krajowych i zewnętrznych oraz realizowanych przy pomocy partnerstwa publiczno-prywatnego;

–  udzielaniu pomocy w nawiązywaniu współpracy z partnerami z krajów EOG (zwłaszcza w obszarze Europy bałtyckiej);

–  opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu szczególnych form wspierania zrównoważonego rozwoju jak systemy wspomagania decyzji i monitoringowe, innowacje procesowe (np. form zarządzania partnerskiego)  i innowacje dotyczące produktów (np. turystycznych).

5. Stowarzyszenie przygotowuje i realizuje ofertę informacyjną i szkoleniową, w szczególności dotyczącą wiedzy i umiejętności w zakresie:

–  funkcjonowania mechanizmów rozwoju zrównoważonego i zarządzania nim;

–  możliwości i zasad udziału w europejskich programach współpracy;

–  programowania zintegrowanego rozwoju regionalnego i lokalnego;

–  zasad, kryteriów i sposobów zarządzania funduszami wsparcia kierowanymi do regionów i samo-rządów lokalnych oraz sektora pozarządowego w krajach członkowskich UE;

–  wiedzy i umiejętności praktycznych przydatnych przy opracowaniu projektów w ramach ww. środków.

§ 8

Materialne środki na prowadzenie działalności Stowarzyszenie czerpie z:

a) wpisowego i składek członkowskich

b) darów, zapisów i fundacji

c) dochodów z działalności gospodarczej i kulturalnej

d) dotacji, grantów i realizacji projektów

§ 9

1. Podstawową formą działalności Stowarzyszenia jest społeczna praca ogółu członków.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą ściśle w rozumieniu art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nie należące do Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

– zwyczajnych

– wspierających

– honorowych

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia BISER może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację członkowską oraz przedstawi rekomendację co najmniej 2 członków Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne oraz podmioty życia publicznego nie posiadające osobowości prawnej zainteresowane działalnością Stowarzyszenia i deklarujące się wspierać Stowarzyszenie merytorycznie, organizacyjnie lub finansowo.

2. Członkowie wspierający działają osobiście lub poprzez pełnomocników.

§ 13

1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej zwykłą większością głosów.

§ 14

Członkostwo Stowarzyszenia BISER nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 15

Członkowie zwyczajni i honorowi korzystają z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, jak również mogą:

1. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.

2. Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.

3. Korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków.

4. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie są zobowiązani:

1. Czynnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Dbać o dobre imię i interesy Stowarzyszenia

4. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia.

Ponadto członkowie zwyczajni zobowiązani są:

1. Uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.

2. Regularnie płacić składki członkowskie.

§ 17

1. Członkiem wspierającym zostaje się poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

4. Członkowie wspierający poza prawem wyborczym korzystają z wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 15  pkt. 1-4.

§ 18

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.

2. wykluczenie przez Zarząd:

–  za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;

–  za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia;

–  za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy;

–  na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia;

–  z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu.

3. śmierć członka.

§ 19

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

 

Władze Stowarzyszenia BISER

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

4. Sąd Koleżeński

§ 21

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 22

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 23

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz na 2 lata lub na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej jednego członka Komisji Rewizyjnej wsparty przez podpisy 1/5 liczby członków Stowarzyszenia. O terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad powiadomić należy wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób umożliwiający poświadczenie odbioru co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3. W Walnym Zebraniu w pierwszym terminie winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i członkowie honorowi Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

– uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;

– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

– uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania;

– udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

– wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

– uchwalanie zmian statutu;

– podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji;

– podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

– rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;

– powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń;

– rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.

7. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 24

1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i  innych członków Zarządu.

3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie na 2-letnią kadencję.

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

5. Do kompetencji Zarządu należy:

– przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;

– reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

– kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

– zwoływanie Walnego Zebrania;

– ustalanie wysokości składek członkowskich;

§ 25

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

– kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;

– składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu;

– występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania;

– dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 26

1. Sąd Koleżeński składa się z  3 – 5 członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza, których wybiera ze swego grona.

2. Sąd Koleżeński pełni funkcję organu kolegialnego dla przygotowania rozstrzygnięć przez Walne Zebranie w spornych kwestiach członkowskich.

§ 27

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 22 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 28

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz jest upoważniony Prezes

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd, przy czym do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes wraz z innym członkiem Zarządu działający łącznie.

§ 29

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.