Otwarto nabór wniosków na granty Rady Państw Morza Bałtyckiego na rok 2023

Wielu naszych beneficjentów proejktu ENGAGE! czekało na tą informację – rusza nabór na tzw. małe granty współpracy bałtyckiej finansowane przez Radę Państw Morza Bałtyckiego! Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) opublikował informację o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2023 (Project Support Facility, PSF, https://cbss.org/psf/), otwartego dla spełniających warunki konkursu podmiotów z Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski i Szwecji (szczegóły w dokumentacji na stronie). W realizację projektu muszą być zaangażowani partnerzy z co najmniej trzech ww. państw, a grant dla projektu może wynieść maksymalnie 65 tys. EUR.

PSF został utworzony przez państwa członkowskie RPMB w 2012 r. w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Wnioski można składać na specjalnym formularzu do 31 marca 2023 r. Przewidziany jest tylko jeden nabór, kwota do rozdysponowania to ok. 300 tys. EUR.

Edycja PSF 2023

Projekty w 2023 mają koncentrować się na długofalowym priorytecie RPMB „Bezpieczny i stabilny region”, a dokładniej na zarządzaniu rosnącymi zagrożeniami dla państw i społeczeństw, w tym wynikającymi ze zmian klimatu, oraz budowaniu bardziej odpornych społeczności.

Zdolność wszystkich społeczności i jednostek do identyfikowania źródeł i skutków zagrożeń, planowania adaptacji i zmniejszania ekspozycji i podatności na zagrożenia państwowe i społeczne, w tym wynikające ze zmian klimatu, oraz opracowywania praktycznych rozwiązań ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i ochrony społeczeństwa. Ponieważ wpływ różnych czynników, w tym zmiany klimatu, zakłóca działanie systemów naturalnych, ekonomicznych i społecznych, od których jesteśmy zależni, cel zaproszenia jest związany z pracami w ramach wszystkich trzech długoterminowych priorytetów RPMB:

1.               „Bezpieczny i stabilny region” ma na celu sprawienie, aby każdy czuł się bezpiecznie w każdym zakątku naszego regionu poprzez wzmocnienie bezpieczeństwa cywilnego, zapobieganie wyzyskowi i ochronę najbardziej narażonych osób w regionie Morza Bałtyckiego oraz wzmocnienie znaczenia współpracy transgranicznej i interdyscyplinarnej.

2.               „Zrównoważony i prosperujący region” wspiera żywotne i odporne społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu i ich wpływu na społeczności i ekosystemy, a także zapewnienie przyjaznego dla środowiska, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.

3.               „Tożsamość regionalna” ma na celu wspieranie integracji społecznej poprzez kreatywne inicjatywy kulturalne, edukację na wysokim poziomie i inicjatywy młodzieżowe. Spójność społeczna, którą to generuje, jest kamieniem węgielnym, na którym opierają się inne obszary priorytetowe, ponieważ uznajemy, że gdy łączy nas silne poczucie tożsamości kulturowej, przyszli liderzy są lepiej przygotowani do podejmowania złożonych wyzwań w sposób, który przynosi korzyści całemu społeczeństwu.

W sytuacji, gdy klimat – wraz z innymi czynnikami ryzyka – staje się coraz bardziej zmienny, nieprzewidywalny, a prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych wzrasta, dotykając społeczności na wszystkich poziomach, potrzebne jest zaangażowanie całego społeczeństwa, innowacyjne i trwałe partnerstwa, a także podejścia integracyjne, włączające również społeczności narażone na skutki zmian klimatycznych i ograniczanie ryzyka katastrof na poziomie krajowym i lokalnym.  

Wspierane dokumenty strategiczne:  CBSS Vilnius II Declaration, CBSS Action plan 2021-2025, Oslo Declaration on Regional Cooperation in the Civil Protection Network, a Joint Position on Enhancing Cooperation in Civil Protection Area, Children at Risk Regional Strategy 2021-2025, Task Force against Trafficking in Human Beings Strategy 2020-2025, UN Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, the 2030 Agenda for Sustainable Development.

Obszar tematyczny PSF 2023:

– Zarządzanie rosnącymi zagrożeniami wynikającymi ze zmiany klimatu i innymi czynnikami związanymi z bezpieczeństwem oraz budowanie bardziej odpornych społeczności poprzez zachęcanie do stosowania zintegrowanych podejść oraz innowacyjnych, wielodyscyplinarnych i międzyspołecznych partnerstw, a także włączanie zmarginalizowanych i podatnych na zagrożenia grup.

Zakres działań:

– Rozwijanie i poszerzanie współpracy pomiędzy rządami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, organizacjami wolontariuszy, naukowcami, praktykami i decydentami z różnych sektorów i poziomów w zakresie zarządzania rosnącym ryzykiem związanym ze zmianami klimatu.

– Ustanowienie punktu spotkań dla wymiany najlepszych praktyk wdrożeniowych.

– Szkolenie i budowanie potencjału dla krajowych i lokalnych podmiotów w zakresie identyfikacji, oceny i zarządzania wpływem zagrożeń związanych ze zmianami klimatu na społeczeństwa i ekosystemy.

– Ustanowienie i utrzymanie zrównoważonych i integracyjnych programów, opracowanie praktycznych środków, modeli współpracy i narzędzi w celu ochrony wszystkich grup społecznych przed skutkami różnych czynników ryzyka, w tym zmian klimatu, oraz zaangażowanie w budowę bardziej odpornych społeczności.  

– Inne zintegrowane i innowacyjne podejścia do promowania celów niniejszego konkursu.

Więcej informacji, w tym zasady konkursu, zostały opublikowane na stronie: Project Support Facility (PSF) – CBSS (Applicant documents: PSF Manual; PSF Financial Report Template; PSF Progress Report Template; PSF Final Report Template).

W przypadku pytań dot. PSF 2023 uprzejma prośba o bezpośredni kontakt z sekretariatem RPMB (Jekaterina Popova, psf@cbss.org).