Otwarty nabór wniosków w programie „Obywatele, równość, prawa i wartości” (CERV)

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej prowadzi nabór wniosków w programie „Obywatele, równość, prawa i wartości” (CERV). Budżet całkowity programu na lata 2021-2027 wynosi 1,56 mld euro.

Naszym beneficjentom ENGAGE! staramy się polecać zwłaszcza programy wartościowe i „skrojone na miarę” dla przedstawicieli 3 sektora i właśnie takim programem jest CERV. Być może słyszeliście o wcześniejszym Programie – Europa dla Obywateli? CERV jest jego kontynuacją (i rozszerzeniem) na lata 2021-2027.

BISER realizował dwa projekty w ramach programu Europa dla Obywateli (informacje o pierwszym projekcie TU, oraz o aktualnym – TU), naprawdę polecamy ten mechanizm finansowy dla NGOs, nie tylko ze względu na pasujący zakres tematyczny, ale także ze względu na prefinansowanie, zryczałtowany sposób wypłaty grantu oraz w miarę proste rozliczanie projektu.

Celem programu „Obywatele, równość, prawa i wartości” jest ochrona i promowanie praw i wartości zapisanych w traktatach UE i w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Program wspiera przede wszystkim organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Ma na celu budowanie otwartych, opartych na prawach, demokratycznych, równych i integracyjnych społeczeństw opartych na praworządności. Obejmuje to dynamiczne i mające silną pozycję społeczeństwo obywatelskie, zachęcanie do udziału w życiu demokratycznym, obywatelskim i społecznym oraz pielęgnowanie bogatej różnorodności społeczeństwa europejskiego w oparciu o nasze wspólne wartości, historię i pamięć o przeszłości.

Program obejmuje cztery obszary tematyczne:

  1. Równość, prawa i równość płci – ochrona praw, zakaz dyskryminacji, równouprawnienie (w tym płci) oraz większe uwzględnianie aspektu płci i celów związanych z niedyskryminacją
  2. Zaangażowanie i udział obywateli – wspieranie udziału obywateli w życiu demokratycznym Unii, wymiany między obywatelami różnych państw członkowskich oraz propagowanie wiedzy o wspólnej europejskiej historii
  3. Daphne – zwalczanie przemocy, w tym ze względu na płeć
  4. Wartości Unii – ochrona i propagowanie unijnych wartości

Programy „Sprawiedliwość” i „Obywatele, równość, prawa i wartości” wspólnie tworzą Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”.

W programie CERV wnioskodawcy mogą skorzystać z wolontariatu, aby pokryć swoje 10% dofinansowania.

Ogłoszenia naborów w jęz. angielskimhttps://ec.europa.eu/newsroom/just/items/728082/enotwiera się w nowej karcie oraz bieżące i planowane zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Obywatele, równość, prawa i wartości”.

Ogłoszone zaproszenia do składania wniosków

1. Zaproszenie do składania wniosków w celu promowania budowania zdolności i podnoszenia świadomości na temat Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz działań w zakresie strategicznych sporów sądowych dotyczących demokracji, praworządności i naruszeń praw podstawowych

Budżet2 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie24 lutego 2022 r.

Link do zaproszenia do składania wnioskówkliknij tutajotwiera się w nowej karcie

Po raz pierwszy Komisja udostępnia 2 mln euro na projekty dotyczące Karty UE i strategicznych sporów sądowych. Konkretne cele to organizacje społeczeństwa obywatelskiego, krajowe instytucje praw człowieka, organy ds. równości i instytucje rzecznika praw obywatelskich.

Proklamowana 20 lat temu i prawnie wiążąca do 2009 r. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej („Karta”) stanowiła milowy krok na drodze do integracji europejskiej. Potwierdziła, że UE opiera się na prawach podstawowych, demokracji i praworządności. W Karcie zapisano prawa podstawowe, z których powinni korzystać wszyscy w UE. Jednak potencjał Karty nie jest w pełni wykorzystywany, a poziom świadomości pozostaje niski.

Jak podkreślono w strategii Karty UEotwiera się w nowej karcie, posiadacze praw muszą być świadomi swoich praw i potrzebują pomocy w uzyskaniu skutecznej ochrony sądowej w przypadku naruszenia ich praw podstawowych. Strategiczni uczestnicy postępowania mają kluczowe znaczenie dla promowania i ochrony praw wynikających z Karty i potrzebują wsparcia w celu wzmocnienia ich zdolności i specjalistycznej wiedzy na temat Karty oraz sposobów opracowania strategicznego podejścia do spraw. W tym kontekście zasadnicze znaczenie ma wsparcie i pomoc dla ofiar udzielane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, krajowe instytucje praw człowieka i organy ds. równości.

Zaproszenie ma dwa priorytety:

1.    Budowanie zdolności i podnoszenie świadomości na temat Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – przyczynianie się do skutecznego i spójnego stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Kartą”), zgodnie ze strategią na rzecz wzmocnienia stosowania Karty w UE i promowania kultury praw podstawowych w państwach członkowskich.

2.    Działania dotyczące strategicznych sporów sądowych – zwiększenie wiedzy i zdolności praktyków, prawników praktyków, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych organów zajmujących się prawami człowieka do skutecznego angażowania się w praktyki sądowe na szczeblu krajowym i europejskim oraz do poprawy dostępu do wymiaru sprawiedliwości i egzekwowania praw wynikających z prawa UE, w tym Karty, poprzez szkolenia, wymianę wiedzy i wymianę dobrych praktyk.

W ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wspierane są następujące inicjatywy polityczne UE:

Europejski plan działania na rzecz demokracji

— Sprawozdanie na temat praworządności

Strategia na rzecz wzmocnienia stosowania Karty praw podstawowych w UE

2. Zaproszenie do składania wniosków o dotacje na działania w celu promowania i ochrony wartości Unii

Budżet51 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie29 marca 2022 r.

Link do zaproszenia do składania wnioskówkliknij tutajotwiera się w nowej karcie

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają ważną rolę w promowaniu kultury wartości opartej na praworządności, demokracji i prawach podstawowych i są kluczowymi partnerami również dla państw członkowskich, jeśli chodzi o wspieranie ich w ich wysiłkach na rzecz propagowania i ochrony praw podstawowych, demokracji i praworządności. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego muszą być w stanie pracować w środowisku wspierającym, aby mogły skutecznie realizować swoją misję.

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących promowania i ochrony wartości unijnych będzie właśnie wspierać organizacje społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym w realizacji ich kluczowych działań na rzecz naszej Unii wartości.

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest wybór i wsparcie ograniczonej liczby niezależnych pośredników w największej liczbie państw członkowskich, którzy:

1.    budowanie zdolności wielu organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym,

2.    zapewnienie im wsparcia finansowego (dotacja kaskadowa).

Priorytety niniejszego zaproszenia są następujące:

·         podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

·         wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności;

·         przyczynianie się do tworzenia wartości demokratycznych, w tym poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów, w tym w przypadkach kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Wnioski muszą przewidywać wsparcie finansowe dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, które promują i chronią podstawowe prawa i wartości UE oraz prowadzą działania w dziedzinach objętych programem.  Wnioski powinny opierać się na dogłębnej ocenie sytuacji organizacji społeczeństwa obywatelskiego (w objętych nim krajach), wyzwaniach, przed którymi stoją, i ich potrzebach.

3. Zaproszenie do składania wniosków dotyczących zaangażowania i uczestnictwa obywateli

Budżet17 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie10 lutego 2022 r.

Link do zaproszenia do składania wnioskówkliknij tutajotwiera się w nowej karcie

Szukają Państwo wsparcia finansowego dla projektów dotyczących uczestnictwa obywateli? Komisja udostępnia 17 mln euro na projekty partnerstw transnarodowych i sieci bezpośrednio angażujących obywateli. Celem tych projektów jest zgromadzenie osób z różnych środowisk w działaniach bezpośrednio związanych z polityką UE, co daje im możliwość aktywnego udziału w kształtowaniu polityki UE.

Pięć tematów priorytetowych tegorocznego zaproszenia do składania wniosków:

1.    wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. i prawa obywateli UE;

2.    zbadanie, w jaki sposób kryzys związany z COVID-19 wpłynął na demokratyczną debatę i korzystanie z praw podstawowych;

3.    innowacyjne demokratyczne podejścia i narzędzia pomagające obywatelom w wysłuchaniu ich opinii;

4.    przeciwdziałanie dezinformacji i innym formom ingerencji w demokratyczną debatę oraz promowanie umiejętności korzystania z mediów;

5.    angażowanie obywateli i społeczności w dyskusje i działania związane ze zmianą klimatu i środowiskiem; 

4. Zaproszenia do składania wniosków dotyczących partnerstwa miast i sieci miast

Budżet11 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie: 24 marca 2022 r.

Link do zaproszenia do składania wniosków:  kliknij tutajotwiera się w nowej karcie

Czy chcieliby Państwo opracować projekt partnerstwa miast lub sieć miast w kontekście UE? Komisja udostępnia 11 mln EUR na projekty transnarodowe promujące wymianę między obywatelami z gmin różnych krajów. Dzięki tym projektom obywatele będą mogli poszerzać swoją perspektywę i rozwijać poczucie przynależności i tożsamości europejskiej. Jednocześnie projekty te będą sprzyjać aktywnej współpracy i wymianie między gminami.

Dwie kategorie projektów:

1.    Zorientowane na obywateli projekty partnerstwa miast na małą skalę będą okazją do odkrycia różnorodności kulturowej Unii Europejskiej i uświadomienia obywatelom, że wartości europejskie i dziedzictwo kulturowe stanowią podstawę wspólnej przyszłości. W tym roku szczególny nacisk kładzie się na:

a.    Bogactwo środowiska kulturowego i językowego w Europie;

b.    Wzmocnienie procesu integracji europejskiej poprzez solidarność;

c.    Debata na temat przyszłości Europy;

d.    Refleksja nad wpływem pandemii COVID-19 na społeczności lokalne.

2.    Większe sieci miast pogłębią i zintensyfikują współpracę między gminami a ich obywatelami w perspektywie długoterminowej oraz rozwiną bardziej tematyczne i związane z polityką działania. Szczególny nacisk kładzie się na:

a.    Wzmocnienie europejskiego i demokratycznego wymiaru procesu decyzyjnego UE;

b.    Wspieranie wolnych i uczciwych wyborów w Europie, w szczególności w związku z wyborami europejskimi w 2024 r.;

c.    Promowanie debaty na temat przyszłości Europy;

d.    Refleksja nad wpływem pandemii COVID-19 na społeczności lokalne.

5. Zaproszenie do składania wniosków dotyczących pamięci o przeszłości Europy

Budżet8 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie24 marca 2022 r.

Link do zaproszenia do składania wnioskówkliknij tutajotwiera się w nowej karcie

Dzięki 8 mln euro Komisja Europejska będzie wspierać projekty upamiętniające wydarzenia opisujące współczesną historię Europy, w tym przyczyny i konsekwencje reżimów autorytarnych i totalitarnych, a także podnoszące świadomość Europejczyków na temat ich wspólnej historii, kultury, dziedzictwa i wartości.

Dwa priorytety:

1.    Upamiętnienie zbrodni popełnionych w reżimach totalitarnych, w szczególności Holokaustu, oraz prowadzenie badań i edukacji w tym zakresie

Pamięć o Holokauście, badania naukowe i edukacja będą jednymi z priorytetów zaproszenia do składania wniosków. Projekty w ramach tego priorytetu powinny:

o    rozważyły europejski i transnarodowy wymiar Holokaustu, jego pierwotne przyczyny i konsekwencje oraz konsekwencje dla dzisiejszych wydarzeń;

o    lub rozważyć przekształcenie badań, miejsc pamięci i zeznań ofiar Holokaustu w praktyczne narzędzia edukacyjne dla wszystkich grup społecznych, w szczególności środowisk opiniotwórczych, takich jak decydenci polityczni, urzędnicy państwowi i przywódcy społeczni;

o    lub zwrócić szczególną uwagę na rozwiązanie problemu negowania i zniekształcania Holokaustu, zarówno w internecie, jak i poza nim.

Podczas realizacji projektów należy uwzględnić unijne ramy strategiczne dotyczące równouprawnienia, włączenia społecznego i udziału Romówotwiera się w nowej karcie oraz strategię UE w zakresie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego (2021–2030)otwiera się w nowej karcie.

2.    Opor, przemiany demokratyczne i konsolidacja demokratyczna w UE

Projekty w ramach tego priorytetu powinny:

o    analizować i podkreślać opozycję lub zorganizowaną opozycję;

o    lub uwypuklić przemiany demokratyczne, w tym próby zapewnienia sprawiedliwości ofiarom;

o    lub skupić się na tym, w jaki sposób przystąpienie do UE wpłynęło na demokratyczne standardy i praktyki nowych demokracji w całym procesie akcesyjnym.

6. Zaproszenie do składania wniosków w celu promowania równości oraz walki z rasizmem, ksenofobią i dyskryminacją

Budżet12,2 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie24 lutego 2022 r.

Link do zaproszenia do składania wnioskówkliknij tutajotwiera się w nowej karcie

Czy szukają Państwo środków unijnych na projekty dotyczące walki z nietolerancją, rasizmem, ksenofobią i dyskryminacją?

W ramach programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV) Komisja Europejska udostępnia 12 mln euro na projekty zwalczające wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Na 2022 r. przewidziano pięć priorytetów:

1.    Zwalczanie nietolerancji, rasizmu, ksenofobii, dyskryminacji, mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści;

2.    Promowanie zarządzania różnorodnością i włączenia społecznego w miejscu pracy;

3.    Zwalczanie dyskryminacji osób LGBTIQ;

4.    Zapobieganie mowie nienawiści w internecie, zgłaszanie i zwalczanie jej;

5.    Ograniczone do organów publicznych w celu poprawy reakcji na dyskryminację, rasizm i ksenofobię.

7. Zaproszenie do składania wniosków w celu promowania równości płci

Budżet6,8 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie16 marca 2022 r.

Link do zaproszenia do składania wnioskówkliknij tutajotwiera się w nowej karcie

Komisja Europejska udostępnia 6,8 mln EUR na promowanie pełnego korzystania przez kobiety z praw, wolności od stereotypów dotyczących płci, równości płci, w tym równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, wzmocnienia pozycji kobiet i uwzględniania aspektu płci.

Zaproszenie do składania wniosków na 2022 r. dotyczące równouprawnienia płci koncentruje się na dwóch priorytetach:

1.    Równy udział i reprezentacja kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji politycznych i gospodarczych (na wszystkich szczeblach – europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym)

2.    Zwalczanie stereotypów związanych z płcią, w tym ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, a także w reklamach i mediach

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków wspiera strategię na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025.otwiera się w nowej karcie

8. Zaproszenie do składania wniosków w celu zapobiegania przemocy ze względu na płeć i przemocy wobec dzieci oraz zwalczania tych zjawisk

Budżet30,5 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie12 kwietnia 2022 r.

Link do zaproszenia do składania wnioskówkliknij tutajotwiera się w nowej karcie

Budżet w wysokości 30,5 mln EUR jest dostępny na wsparcie projektów dotyczących zapobiegania przemocy ze względu na płeć i przemocy wobec dzieci oraz zwalczania tych zjawisk!

Pięć priorytetów na 2022 r.:

1.    Szeroko zakrojone i długoterminowe działania transnarodowe mające na celu zwalczanie przemocy uwarunkowanej płcią, w szczególności przemocy domowej, szkodliwych praktyk, przemocy i molestowania w świecie pracy oraz przezwyciężanie stereotypów związanych z płcią;

2.    Zwalczanie i zapobieganie przemocy związanej ze szkodliwymi praktykami, takimi jak okaleczanie żeńskich narządów płciowych i przymusowa sterylizacja, wczesne i przymusowe małżeństwa oraz inne szkodliwe praktyki wobec kobiet i dziewcząt;

3.    Podstawowe zapobieganie przemocy ze względu na płeć, w szczególności zmieniające się normy i zachowania społeczne, w celu położenia kresu tolerancji dla wszystkich form przemocy ze względu na płeć;

4.    Wspieranie i usprawnianie gromadzenia krajowych danych na temat przemocy wobec dzieci,

5.    Wzmocnienie działań mających na celu zapobieganie i wspieranie dzieci będących ofiarami przemocy poprzez wzmocnienie systemów ochrony dzieci na szczeblu krajowym i lokalnym.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wsparcie następujących strategii politycznych UE:

·         Strategia UE na rzecz równouprawnienia płciotwiera się w nowej karcie;

·         Strategia UE na rzecz praw dzieckaotwiera się w nowej karcie;

·         Strategia UE w zakresie praw ofiarotwiera się w nowej karcie.

9. Zaproszenie do składania wniosków w celu ochrony i promowania praw dziecka

Budżet3 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie18 maja 2022 r.

Link do zaproszenia do składania wnioskówkliknij tutajotwiera się w nowej karcie

Czy szukasz środków unijnych na projekty promujące prawa dziecka? Za pośrednictwem programu CERV Komisja Europejska wspiera projekty przyczyniające się do realizacji strategii UE na rzecz praw dzieckaotwiera się w nowej karcie. Niniejsze zaproszenie do składania wniosków koncentruje się w szczególności na realizacji pierwszego obszaru tematycznego strategii: udział dzieci w życiu politycznym i demokratycznym. 

10. Zaproszenie do składania wniosków ograniczone do krajowych punktów kontaktowych ds. Romów

Budżet1,9 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie3 marca 2022 r.

Link do zaproszenia do składania wnioskówkliknij tutajotwiera się w nowej karcie

Celem niniejszego zaproszenia jest wspieranie wdrażania unijnych ram strategicznych dotyczących równouprawnienia, włączenia społecznego i udziału Romówotwiera się w nowej karcie w państwach członkowskich. W związku z tym celem niniejszego zaproszenia jest również przyspieszenie rozwoju instytucjonalnego i zdolności krajowych punktów kontaktowych ds. równouprawnienia, włączenia społecznego i udziału Romów w ich roli polegającej na ułatwianiu krajowych procesów konsultacji, w szczególności poprzez reformę i wzmocnienie ich istniejących krajowych platform na rzecz Romów.

Program Sprawiedliwość

1. Zaproszenie do składania wniosków o dotacje na działania wspierające współpracę sądową w sprawach cywilnych i karnych

Budżet5,5 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie16 marca 2022 r.

Link do zaproszenia do składania wnioskówkliknij tutajotwiera się w nowej karcie

Nie należy zaprzepaścić finansowania projektów UE mających na celu promowanie stosowania unijnego prawa cywilnego, handlowego i karnego.

2. Zaproszenie do składania wniosków o dotacje na działania w celu wsparcia transnarodowych projektów w zakresie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości obejmujących prawo cywilne, prawo karne lub prawa podstawowe

Budżet5 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie22 marca 2022 r.

Link do zaproszenia do składania wnioskówkliknij tutajotwiera się w nowej karcie

Czy wiedzą Państwo, że międzynarodowe szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości jest wspierane z funduszy UE? W ramach programu „Sprawiedliwość” możesz ubiegać się o finansowanie swoich projektów w zakresie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości.

3. Zaproszenie do składania wniosków o dotacje na działania w celu wsparcia krajowych lub transnarodowych projektów w dziedzinie e-sprawiedliwości

Budżet2,8 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie15 marca 2022 r.

Link do zaproszenia do składania wnioskówkliknij tutajotwiera się w nowej karcie

Czy szukają Państwo unijnych środków finansowych na projekty, które mają stać się częścią europejskiego obszaru e-sprawiedliwości?

Ogólnym celem niniejszego zaproszenia jest ułatwienie skutecznego i niedyskryminacyjnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich, w tym za pomocą środków elektronicznych (e-sprawiedliwość), poprzez promowanie skutecznych postępowań cywilnych i karnych.

Główne tematy i priorytety to:

·         Przyczynianie się do realizacji celów komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości w UE oraz strategii i planu działania Rady dotyczącego europejskiej e-sprawiedliwości na lata 2019–2023 poprzez wspieranie realizacji projektów w zakresie e-sprawiedliwości na szczeblu europejskim i krajowym;

·         Wspieranie projektów mających na celu dołączenie do istniejących lub trwających projektów z zakresu e-sprawiedliwości lub ich wzmocnienie;

·         Wspieranie opracowywania konkretnych przypadków użycia opartych na sztucznej inteligencji i technologii rozproszonego rejestru w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

Działania projektowe w ramach niniejszego zaproszenia mogą obejmować:

·         Prace analityczne, koncepcyjne, projektowe i przygotowawcze;

·         Opracowywanie oprogramowania informatycznego, zapewnianie jakości i powiązane środki pomocnicze niezbędne do ustanowienia systemów informatycznych;

·         Rozszerzenie i dostosowanie istniejących rozwiązań krajowych i transnarodowych do realizacji celów zaproszenia do składania wniosków.

Źródło: https://ec.europa.eu