Podstawowe zasady konsultacji społecznych – projekt EmPaci

Partnerzy projektu EmPaci od 2019 roku pracują wspólnie nad wytycznymi i rekomendacjami dla przedstawicieli władz gminy i specjalistów ds. komunikacji współpracujących z władzami gminy w zakresie kompleksowego przygotowania procesu tworzenia Budżetu Obywatelskiego. Przedstawiamy pierwsze rezultaty naszej pracy, które wkrótce opublikujemy jako spójny dokument finalny.

Niniejszy dokument został opracowany przez partnerów projektu EmpPaci, aby promować wdrażanie Budżetu Obywatelskiego w Regionie Morza Bałtyckiego. Podobnie jak przedstawione wytyczne, główne założenia projektu Empaci mają za zadanie zwiększenie potencjału i wiedzy, a także wzmacnianie relacji między gminami a obywatelami poprzez dzięki wspólnemu oraz kompleksowemu planowaniu BO.

Podstawowe zasady konsultacji społecznych:


• Poznaj swoich rozmówców – kim są osoby do których się zwracasz i jakie są ich potrzeby?
• Znaj swój cel – dlaczego chcesz komunikować ze swoimi rozmówcami? Jakie jest kluczowe przesłanie, które chcesz przekazać swoim rozmówcom?
• Znaj swój temat – czy wgłębiłeś się w aktualny temat BO? Czy twój temat opiera się na faktach?
• Bądź świadomy sprzeciwu – czy rozważyłeś wszystkie za i przeciw konkretnego etapu planowania BO?
• Przedstawiaj ogólny zarys – czy zawarłeś wszystkie aspekty BO, które mogą być interesujące dla określonej grupy mieszkańców?
• Bądź wiarygodny ze swoimi rozmówcami– czy konsultacje społeczne w zakresie tworzenia BO są przejrzyste?
• Bądź spójny w swoim przekazie – czy pojawiają się niespójności w konsultacjach społecznych dotyczących faktów procedowania BO lub wyników pomiędzy różnymi współpracownikami zaangażowanymi w projekt BO?

• Konsultacja społeczna ma być zwięzła – Czy zaplanowałeś, by kluczowe przesłanie by zgodne z ramami czasowymi projektu BO? Czy przesłanie jest krótke i dokładne?
• Przedstaw informacje na różne sposoby – czy zaplanowałeś by wykorzystać różne różne narzędzi i kanały komunikacji?
• Rozwiń praktyczny sposób otrzymywania informacji zwrotnej od swoich rozmówców – Jak zamierzasz pozyskać informację zwrotną na kwestie poruszone w projekcie BO? Czy uzyskane dane pozwolą na ich łatwe gromadzenie i analizę?

Konsultacje społeczne oraz rozpowszechnianie działań, które skuteczniej przemówią do grupy docelowej nastąpi, gdy otrzymany przekaz odzwierciedla wartości, przekonania i nastawienia . Pewne grupy obywatelskie mogą zostać zaktywizowane uwzględniając ich stosunek do:


Przynależność etniczna
Z jaką grupą kulturową lub narodowościową (jeśli w ogóle) identyfikujesz się?
Religia
Jakie są twoje przekonania w stosunku do kwestii wiary, praktyk religijnych i duchowości?
Kultura
Czy w twoim życiu osobistym ważną rolę odgrywają zwyczaje, sztuka, tradycje, osiągnięcia bądź instytucje jakieś grupy społecznej lub narodowościowej?
Status zatrudnienia
Jak postrzegasz pracę na etacie, samozatrudnienie, bezrobocie lub korzystanie z zasiłków?
Wiek
Jak postrzegasz i co dla ciebie znaczy bycie emerytem, osobą młodą lub w średnim wieku?
Preferencje polityczne
Jakie masz przekonania nt. Twoich praw, rządu, władzy, systemu w jaki kraj powinien być zarządzany??
Orientacja seksualna
Jaki masz stosunek do współobywateli, których pociągają osoby o odmiennej, tej samej lub obu płci?
Płeć
Jaki masz poglądy i przekonania co roli mężczyzn i kobiet w społeczeństwie?

Rodzina/ przyjaciele
Czym dla ciebie jest rodzina i przyjaciele? Jaka jest rola rodziny/ przyjaciół?
Edukacja
Czym dla ciebie jest edukacja? Czy edukacja jest ważna? W jaki sposób edukacja powinna funkcjonować?