POMORSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MŁODZIEŻY – relacja z sympozjum 27.10.2017 w O4-Olivia Business Center

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA– CEL SYMPOZJUM

Przedsiębiorczość społeczna wiąże się nastawieniem na nowe rozwiązania w relacjach społecznych. Oznacza też uspołecznienie naturalnej przedsiębiorczości, która nakierowana jest na pomysłowe rozwiązania w biznesie. Wspólna dla obu rodzajów przedsiębiorczości jest wizja, pasja i czerpanie znacznej satysfakcji z procesu realizacji swoich pomysłów,  nowych rozwiązań. Ważnym celem Sympozjum było wspólnie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie – jakie warunki muszą zostać spełnione, aby wzmocnić rozwój przedsiębiorczości społecznej młodzieży? Przyjęliśmy jako motto sympozjum stwierdzenie, że pomysłowość i odwaga w biznesie poprzedzana jest  praktykowaniem przedsiębiorczości społecznej w szkole

INICJATORZY SYMPOZJUM

Idea szerokiego wspierania przedsiębiorczości społecznej młodzieży żywa w wielu kręgach pomorskich społeczników zmaterializowała się we współpracy: Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych, Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, Olivia Business Center (w osobie Macieja Grabskiego) i Senatora Antoniego Szymańskiego. Pojawił się życzliwy sponsor Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Patronat Honorowy przyjęła Pomorska Kurator Oświaty. Sympozjum odbyło się w gmachu COWORKINGU O4. Uczestnikami Sympozjum byli nauczyciele przedsiębiorczości, przedstawiciele uczelni, organizacji edukacyjnych i pozarządowych oraz instytucji pracodawców. Uczestniczyło 80 osób.

PROGRAM i PRZEBIEG SYMPOZJUM

Sympozjum składało się z trzech części.

W pierwszej części czteroosobowe drużyny liceów nr I i XX przeprowadziły ekscytująca debatę oksfordzką z tezą „Polska młodzież nie ma genu przedsiębiorczości”.  Debata przygotowana została z inspiracji Stowarzyszenia Mikroakademia. Wprawdzie słuchacze głosując przychylili się do racji strony opozycji, to jednak strona propozycji bardzo dojrzale potrafiła uargumentować słabości edukacji ku przedsiębiorczości w polskich szkołach.

W drugiej części Sympozjum odbyła się debata panelowa 4 ekspertów, w której uczestniczyli dr M. Leszczyna-Rzucidło – prezes Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych; M. Grabski – prezes Olivia Business Center, A. Niemkiewicz – prezes Stowarzyszenia Morena i Szef Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego; M. Winiarek – Prezes zarządu Fundacji Thinking Zone – dyrektor TOCFE Polska. Moderatorem był dr hab. W. Toczyski. Z najciekawszych myśli poruszonych w debacie warto przytoczyć niektóre.

– bardzo duże znaczenie dla młodych wkraczających w wiek aktywności zawodowej mają ideały współdzielenia się, solidaryzmu społecznego, które powinny czynić pracę satysfakcjonującą, pracą szczęśliwych ludzi,

– system edukacji w kraju nie stwarza korzystnych warunków i zachęt dla podejmowania indywidualnych inicjatyw, ekonomicznych i społecznych, często obarczonych pewnym ryzykiem;

– notujemy niski pozom współpracy szkoły z praktyka biznesową. Jako pozytywny przykład przytoczono wizyty uczniów w zakładach pracy rodziców, spotkania z liderami start-up`ów,

– duże znaczenia mógłby mieć Fundusz Młodzieżowy w ramach Akumulatora Społecznego

– niedocenieniona jest edukacja na poziomie szkoły podstawowej, która zachęcałaby do podejmowania pracy dla innych, swojego otoczenia sąsiedzkiego, czy też szkolnego,

– docenienia wymaga wpływ kręgów rówieśniczych nastolatków, dla których dobre wzorce społecznego angażowania mają większe znacznie niż wpływ rodziców,

W trzeciej części Sympozjum odbyła się debata Open Space na 4 stolikach. Postawione pytania zmierzały do określenia zadań i sposobów współdziałania edukatorów przedsiębiorczości społecznej młodzieży. Efekty pracy skrótowo można przytoczyć.

 1. Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i kontaktów,
 2. Cykliczność spotkań, która utrwali kontakty,
 3. Stworzenie okazji spotkań uczniów szczególnie aktywnych w sferze przedsiębiorczości,
 4. Publiczna debata na temat standardów edukacyjnych przedsiębiorczości,
 5. Zbudowanie Pomorskiego Banku Informacji i Wiedzy o młodzieżowej przedsiębiorczości,
 6. Utworzenie platformy współpracy coachów i mentorów przedsiębiorczości społecznej,
 7. Współpraca z pracodawcami,
 8. Wspieranie edukacji przedsiębiorczości na poziomie szkoły podstawowej,
 9. Odrodzenie spółdzielni uczniowskich,

10.Wizyty studialne młodzieży w przedsiębiorstwach,

11.Propagowanie dobrych praktyk,

12.Uruchomienie przez samorządy terytorialne funduszy wsparcia młodzieżowej przedsiębiorczości społecznej,

13.Ożywianie znaczenia wartości etycznych, społecznych w ustroju pracy w Polsce.

PROMIENIOWANIE SYMPOZJUM

GDAŃSKIE MEMORANDUM W SPRAWIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODZIEŻY

W materiałach Sympozjum zostało załączone Memorandum, w którym zaproponowano szereg działań na rzecz nowego modelu edukacji pracy i przedsiębiorczości. Przebieg debaty i dyskusji na  Sympozjum potwierdził słuszność postulatów tam zawartych.

KLUB EDUKATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODZIEŻOWEJ

Na zakończenie Sympozjum została złożona Martę Moksa propozycja powołania w zagłębiu biznesowym Olivia Bussines Centre, w COWORKINGU O4, Klubu Edukatorów Przedsiębiorczości Młodzieżowej opartego na czterech filarach.

 1. Nadzwyczaj przyjazna dla spotkań i debat przestrzeń COWORKINGU O4,
 2. Budowanie społeczności wzajemnego inspirowania się i działania,
 3. Miejsce spotkań praktyków biznesu z edukatorami,
 4. Utworzenie Banku Informacji o dobrych praktykach przedsiębiorczości społecznej.

 

IMG_20171027_142333 — kopia IMG_20171027_140519 — kopia IMG_20171027_140457 — kopia IMG_20171027_104944 — kopia IMG_20171027_104930 — kopia IMG_20171027_102153 — kopia