Poszukujemy koordynatora projektu EmPaci

Nasze Stowarzyszenie poszukuje koordynatora projektu EmPaci dofinansowany ze środków programu Interreg Region Morza Bałtyckiego https://projects.interreg-baltic.eu/projects/empaci-191.html zgodnie ze specyfikacją podaną poniżej:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez oferenta usług prac zleconych związanych z koordynacją Projektu pn. EmPaci współfinansowanego z Programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020, którego celem jest zaangażowanie większej ilości gmin bałtyckich w wykorzystanie budżetów partycypacyjnych oraz zmobilizowanie obywateli do większej aktywności lokalnej i w skali regionu poprzez wykorzystanie narządzi takich jak budżet partycypacyjny.

Realizacja prac zleconych przez oferenta obejmuje wykonywanie niżej wymienionych czynności:
Koordynacja Projektu EmPaci współfinansowanego z Programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020;

 1. Realizacja Projektu zgodnie z zapisami umowy finansowej o dofinansowanie przedmiotowego projektu oraz wnioskiem aplikacyjnym;
 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacja Projektu;
 3. Nadzór nad pracą pozostałego personelu pracującego przy Projekcie EmPaci;
 4. Reprezentowanie Partnera Projektu w spotkaniach projektowych oraz innych, związanych bezpośrednio z realizacją Projektu;
 5. Obowiązek prowadzenia archiwizacji dokumentacji projektowej;
 6. Przygotowanie i koordynacja korespondencji związanej z Projektem do instytucji Pośredniczącej;
 7. Przekazywanie Liderowi Projektu oraz organom kontroli sprawozdań z przebiegu wykonywania przedmiotu umowy;
 8. Kierowanie bieżącymi sprawami związanymi z realizacją Projektu;
 9. Dokonywanie czynności zastrzeżonych do kompetencji koordynatora.

 

Zaangażowanie w wykonywanie przedmiotu zamówienia Zamawiający określa na minimum 60 roboczogodzin w miesiącu, maksimum 100 roboczogodzin w miesiącu.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego_koordynator (1)

zapytanie

Termin składania ofert:

do dnia 15 marca 2019 roku

 

Miejsce i sposób składania ofert:

Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanego przez oferenta, na adres e-mail: biser@biser.org.pl

 

 

Termin realizacji zlecenia:

Od daty podpisania umowy z Zamawiającym do 30.06.2021 r. z możliwością wydłużenia w przypadku zmiany terminu realizacji projektu.

 

Wiedza i doświadczenie:

Oferty mogą składać wykonawcy, którzy posiadają:

 1. minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe;
 2. wykształcenie wyższe najchętniej z zakresu: politologii, stosunków międzynarodowych, ekonomii lub prawa;
 3. doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 4. bardzo dobrą znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem, znajomość języka niemieckiego mile widziana;

 

W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie oświadczenia zawartego w Załączniku nr 1 do oferty oraz dostarczenie CV lub inne dokumenty poświadczające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
 2. CV lub inne dokumenty poświadczające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

Ocena oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o proponowaną cenę brutto za 1 roboczogodzinę zlecenia.