Poznaj lepiej nasz projekt EmPaci Interreg Region Morza Bałtyckiego

Projekt EMPACI został złożony w trzecim naborze projektów w programie Interreg Region Morza
Bałtyckiego, w którym to złożono 114 wniosków o dofinansowanie.
Wnioski składa się elektronicznie w formacie pdf wysyłając pod adres application@interreg-baltic.eu. Zaproszenie do składania wniosków adresowane jest głównie do władz publicznych szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, organizacji badawczych i szkoleniowych, organizacji pozarządowych, agencji i stowarzyszeń sektorowych a także firm prywatnych nastawionych na zysk z obszaru programu. Obszar programu IBSR obejmuje jedenaście krajów: osiem państw członkowskich UE (Danię, Estonię, Finlandię, część Niemiec, Łotwę, Litwę, Polskę, Szwecję) oraz trzy kraje partnerskie (Białoruś, Norwegię, część Rosji). Szczegółowy zasięg geograficzny programu określa podręcznik.

Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej trzech partnerów projektowych wnoszących wkład
finansowy z trzech różnych krajów obszaru objętego programem: partnera wiodącego (z państw UE lub
Norwegii) oraz co najmniej dwóch partnerów projektu. Z tych dwóch partnerów projektowych co najmniej jeden musi być zlokalizowany na terytorium państwa członkowskiego UE w obszarze objętym
programem. W projekcie można uczestniczyć jako partner finansujący, z prawem do refundacji wydatków kwalifikowalnych (do 85 proc. dla polskich instytucji), lub jako partner stowarzyszony.
Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących
kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i
problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie (np. z zakresu
transportu, efektywnego korzystania ze źródeł energii i zasobów środowiska, zapewnienia czystości wód
międzynarodowych). Projekty o charakterze wyłącznie badawczym, nie wskazujące sposobu
wykorzystania rezultatów w praktyce nie mogą liczyć na dofinansowanie. Zorientowanie na rezultaty
wymaga współdziałania partnerów z potencjalnymi grupami odbiorców wiedzy i rezultatów już na etapie
przygotowania projektu. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za pomocą działań o
charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, demonstracyjnych). Program nie finansuje inwestycji o dużej
skali, ale oferuje rozwiązania, które mogą być wdrażane przy wykorzystaniu innych instrumentów
finansowych (krajowych, regionalnych, UE).

Projekty powinny zmierzać do zwiększenia potencjału instytucjonalnego grup docelowych, rozumianego
jako:
– obszerniejsza zinstytucjonalizowana wiedza i większe kompetencje;
– sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne;
– bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych;
– większa umiejętność przyciągania nowych zasobów finansowych;
– większa umiejętność pracy w środowisku transnarodowym.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu nie został określony.
Wielkość budżetu programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla projektów
wynosi 248 mln euro. Norwegia przeznacza 5,5 mln euro na dofinansowanie norweskich partnerów
projektów.
Nabory projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region – IBSR) są
dwuetapowe. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2.
Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do rozwoju
bardziej nowoczesnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego. Program został opracowany w ramach celu współpracy terytorialnej Unii Europejskiej.

Planowało w nich udział 126 polskich partnerów.

47 wniosków złożono w priorytecie 1. Potencjał dla
innowacji, w tym projekt EMPACI. Priorytet ten kieruje wsparcie na działania wzmacniające zdolność
Regionu Morza Bałtyckiego do stworzenia i komercjalizacji innowacji. W ten sposób program zachęca do
eksperymentowania z nowymi podejściami i rozwiązaniami w celu ich praktycznego przetestowania w
ramach działań pilotażowych. Ponadto priorytet ma na celu wzmocnienie potencjału sektora publicznego, jako czynnika stymulującego innowacje, oraz zwiększenie absorpcji innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa. W ujęciu tematycznym, jeden z głównych celów priorytetu kładzie nacisk na
wykorzystanie możliwości dotychczasowej i planowanej infrastruktury badawczej i innowacyjnej. Ponadto priorytet wspiera budowanie potencjału dla strategii inteligentnej specjalizacji i ich realizacji, np. poprzez testowanie i działania pilotażowe. Priorytet zapewnia także wsparcie innowacji nietechnologicznych.
Komitet Monitorujący wybrał projekty do wsparcia na posiedzeniu w dniach 19-20 września 2018 r.
Łączny budżet Projektu wynosi 1,878,640.20 EURO, w tym budżet Stowarzyszeni BISER wynosi 68.750,00 EURO, co w przeliczaniu daje 297.715,00 zł (kurs NBP 4,3304 z dnia 07.10.2019). 15 % wynosi wkład własny Stowarzyszenia w kwocie 44.657,25 zł.


Charakterystyka Projektu:
Większość obszarów Regionu Morza Bałtyckiego (RMB) charakteryzuje się niską gęstością zaludnienia, tj.
dużym rozdrobnieniem przestrzennym obszarów życia mieszkańców.

Prowadzi to do wyzwań stojących przed władzami publicznymi i lokalnymi polegających na skutecznym zaangażowaniu wszystkich obywateli we wspólne projekty i prowadzenia szerokich konsultacji publicznych włączających wszystkich mieszkańców. Potrzebne są tu instrumenty, które umożliwią obywatelom udział w decyzjach ich gminy i zachęcą ich np. do współdecydowania o wydatkach i dochodach w budżecie lokalnym. Projekt EmPaci koncentruje się na budżecie partycypacyjnym (BO), sposobie bezpośredniego uczestnictwa obywateli w przygotowaniu i przyjęciu lokalnych budżetów – jest to jedno z podejść do wyżej opisanego wyzwania.

Opiera się na założeniu, że wiele gmin RMB nie ma obecnie możliwości wdrożenia BO. Administracji,
członkom rad gmin i miast, ale też obywatelom brakuje wiedzy na temat tego, czym jest BO i często nie
są oni gotowi do użycia wzorcowych narzędzi BO. Badania akademickie i raporty praktyków pokazują, że
jak dotąd BO zwykle mobilizuje typowego obywatela (głównie mężczyzn, politycznie aktywnych, dobrze
wykształconych, w wieku 35-65 lat) i potwierdzają, że w przypadku bardziej ustrukturyzowanych
procesów oceny BO zaangażowani są konsultanci zewnętrzni lub eksperci naukowi, ponieważ gminy nie
mają odpowiedniej wiedzy i zasobów.

 

Celem EmPaci jest pozyskanie większej liczby gmin i różnych typów obywateli zaangażowanych w budżetowanie partycypacyjne poprzez budowanie zdolności miejskich, klastrów transnarodowych oraz współpracy na poziomie gmin i obywateli z obszaru Regionu Morza Bałtyckiego. Projekt będzie sprzyjać akceptacji obywatelskiej i budować więzi społeczne w gminach, pomnażać koncepcję BO i pilotażowe dobre praktyki projektu w RMB. Głównym rezultatem jest budowanie zdolności i wiedzy, a także wzmacnianie relacji między gminami a obywatelami poprzez zapewnienie gotowych do użycia wytycznych, programów szkoleniowych i narzędzi do wdrażania BO. To tworzy podwaliny pod kolejne gminy RMB w celu realizacji BO i wspierania uczestnictwa obywateli na tle dużego rozdrobnienia przestrzennego mieszkańców RMB. Empaci dodaje kilka innowacyjnych elementów do ogólnej koncepcji BO: identyfikując wymagania obywateli i koncepcje BO dla różnych typów gmin, projekt ten ma na celu ścisłe zaangażowanie zarówno gmin jak i obywateli od początku projektu.

Wstępne BO należy przetestować i ocenić z uwzględnieniem perspektyw obywateli i gmin (tj. administracji i przedstawicieli władz samorządowych). Po optymalizacji wdrożymy zaawansowany BO, aby pokazać ulepszenia i zwiększyć możliwości gmin w zakresie tworzenia BO. Tym samym projekt uzupełnia „oprogramowanie orgware” i program szkoleniowy, na którym ostatecznie się koncentruje budowanie trenerów miejskich, którzy rozpowszechniają ideę BO wśród gmin RMB. Cały projekt jest wspierany przez ekspertów z uniwersytetów, w ścisłej współpracy z przedstawicielami gmin,  samorządami oraz obywatelami.