Projekt sektorowy ENGAGE! otrzymał dofinansowanie w programie Aktywni Obywatele

Wspólny projekt pod przewodnictwem BISER – Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych ukierunkowany na wspieranie umiędzynarodowienia pomorskich i warmińsko-mazurskich NGOs otrzymał dotację w ramach konkursu sektorowego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Decyzją Komisji Programu dotacje otrzyma 32 Wnioskodawców, 1 wniosek znajduje się na liście rezerwowej. Łączna kwota przyznanych dotacji to niemal 4,2 mln euro przeznaczonych na działania wspierające sektor obywatelski w Polsce.

Przez najbliższe dwa lata będziemy wspierać Państwa organizacje pozarządowe w nawiązywaniu współpracy z organizacjami z Norwegii, Islandii, Rosji oraz państw bałtyckich. Zorganizujemy m.in. warsztaty, wizyty studyjne i hackathony z partnerami z zagranicy.

Ruszamy już wiosną z naszymi partnerami: Sørlandets Europakontor AS (Kristiansand) – Norwegia i Stwoarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (Elbląg). 

Więcej o projekcie ENGAGE!:
1. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.
2. Przewidywana realizacja: Początek 2021.03.01 do 2023-06-30 (27 miesięcy)
3. Typ działania: Świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich
4. Zasięg projektu: europejski lub ponadnarodowy
5. Konsorcjum projektowe: – trzy organizacje NGO – 2 partnerów z Polski: lider projektu – BISER – Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych oraz Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz jeden z Norwegii – Sørlandets Europakontor AS
6. Budżet projektu: 140 250,00 Euro

W projekcie ENGAGE! chcemy stać się awangardą zmian i innowacji w obszarze transgranicznej współpracy bałtyckiej podmiotów sektora NGO. W tym celu chcemy wykorzystać dobre praktyki z poprzednich projektów i nasze doświadczenia międzynarodowej współpracy na rzecz NGOs.

W szczególności koncentrować się będziemy na włączaniu niedoświadczonych stowarzyszeń do współpracy i przenosząc najlepsze praktyki/techniki/narzędzia budujące silną społeczność lokalną.

Efektami projektu ENGAGE będą:
– zwiększanie zdolności współpracy lokalnych podmiotów w obszarze Polski Północnej z partnerami Regionu Bałtyckiego, zwłaszcza Norwegii, Rosji i Islandii;
– poprawa zdolności współpracy min.30 lokalnych NGOs poprzez uczestnictwo w sieciach międzynarodowych i transgranicznych;
– powstanie min. 10 partnerstw projektowych między organizacjami społecznymi, które będą działać lub zostaną wsparte w ramach projektu ENGAGE!
– powstanie min. 10 wspólnych inicjatyw, które będą realizowane we współpracy z innymi organizacjami społecznymi np. wymiana wiedzy, dobrych praktyk, wizyta studyjna itp.
– powstanie min. 5 partnerstw z podmiotami publicznymi z PL i/lub NO w ramach dalszej współpracy międzynarodowej;
– podniesienia poziomu wiedzy i innowacji min. 30 lokalnych podmiotów 3 sektora poprzez wyraźne umiędzynarodowienia ich działań;
– zwiększenie umiejętności współpracy w projektach w ramach heckhathonów z partnerami z NO, (możliwe, że także z RU i Islandii, których zaprosimy do działań). Udrożnienie dialogu międzykulturowego wśród NGO.