Projekt We Make Transition! zebrał grupę 30 agentów zmian z regionu Morza Bałtyckiego, aby opracować wspólną wizję zrównoważonego rozwoju oraz zalecenia dla miast i gmin

Kim są agenci zmian projektu We Make Transition?

Partnerzy projektu We Make Transition! wybrali i zaprosili do projektu łącznie 30 agentów zmian z Finlandii, Estonii, Łotwy, Polski, Niemiec i Norwegii.

Agentami zmian są osoby reprezentujące organizacje z różnych szczebli (władze lokalne, sektor badawczy, małe przedsiębiorstwa, podmioty społeczeństwa obywatelskiego). Są to osoby mocno zaangażowane w wywieranie wpływu na zrównoważony rozwój w swoich społecznościach i organizacjach. To oni podejmują wyzwania utrzymania status quo i dążą do wprowadzenia pozytywnych zmian.

W listopadzie, agenci zmian wzięli udział w trzech warsztatach online dot. procesu opracowania wspólnej wizji zrównoważonego regionu, a swoją pracę będą kontynuować w Gdyni w lutym 2024 r. Ich celem jest współtworzenie:

„Wizji zrównoważonej przyszłości na rok 2035, w której aktywne podmioty społeczeństwa obywatelskiego pracują na rzecz zrównoważonego rozwoju eko-społecznego we współpracy z władzami lokalnymi i innymi zainteresowanymi stronami”

Poznaj naszych agentów zmian! 

Praca w 4 grupach tematycznych

Podczas warsztatów online agenci zmian zostali podzieleni na 4 grupy tematyczne zgodnie z ich zainteresowaniami: 
1) gospodarka o obiegu zamkniętym i współdzielenie, 
2) żywność, 
3) zrównoważony styl życia i 
4) zrównoważony rozwój społeczny. 

Praca w grupach została zaplanowana zgodnie z metodami zastosowanymi w proejkcie We Make Transition! i zaleceniami otrzymanymi od fińskiego funduszu innowacyjnego Sitra. Praca została wykonana przy pomocy internetowych przestrzeni roboczych: Howspace i Miro.

Identyfikacja kluczowych wyzwań

Grupy tematyczne zidentyfikowały kluczowe wyzwania, które chciałyby rozwiązać w pożądanej zrównoważonej przyszłości. Były to m.in. następujące zagadnienia:

Jak włączyć do głównego nurtu zrównoważonego i szczęśliwego życia zamiast życia opartego na konsumpcji?
Jak łatwo dokonywać zrównoważonych wyborów w życiu codziennym?
Jak włączyć rozwój umiejętności manualnych do naszego systemu edukacji?
Jak promować lokalną produkcję i konsumpcję żywności na małą skalę zamiast dużych korporacji?
Jak wesprzeć większą liczbę osób w podejmowaniu działań i rozwoju społeczności lokalnych w celu zwiększenia zrównoważonego rozwoju i budowania społeczności?

Jak wygląda zrównoważona wizja 2035?

Według agentów zmian zrównoważona przyszłość to silne społeczności lokalne, które korzystają z możliwości wymiany materiałów, towarów, pomysłów, umiejętności i wzajemnego wsparcia. W zrównoważonej przyszłości cały system edukacji i ścieżka uczenia się przez całe życie w znacznie większym stopniu podkreślają umiejętności manualne i budowanie społeczności. Podmioty społeczeństwa obywatelskiego otrzymują praktyczne środki umożliwiające wspieranie i ułatwianie ludziom zrównoważonego stylu życia. Poniżej przedstawiamy niektóre elementy wizji: 

„W 2035 roku, dzięki zmianom legislacyjnym i regulacyjnym, firmy działające w oparciu o gospodarkę o obiegu zamkniętym i współdzielenie rozkwitają: istnieją specjalne zachęty i obniżki podatków dla firm działających w sposób zrównoważony lub ograniczający ilość odpadów, planowana żywotność produktu jest zabroniona, a produkty z dłuższymi gwarancjami i usługami wsparcia naprawczego mają niższy VAT. Takie działania oraz wsparcie ze strony strategii miasta, aktywnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego i świadomych urzędników miejskich przyczynia się do ogromnego wzrostu liczby centrów handlowych o obiegu zamkniętym, które konkurują z centrami tradycyjnymi. Cyrkularne centra handlowe oferują szeroką gamę wysokiej jakości produktów używanych, a także usługi naprawcze, miejsca spotkań, kawiarnie i przestrzenie warsztatowe.

„Zmieniło się podejście ludzi ponieważ wybierają ponowne użycie produktu ponadniż zakup nowych, a ogólna ilość odpadów spadła z powodu zmniejszenia konsumpcji i produkcji. Dzieci od najmłodszych lat są edukowane w zakresie zrównoważonego stylu życia i konsumpcji, a gospodarka o obiegu zamkniętym wpisuje się w program nauczania w systemie szkolnym: lekcje robót ręcznych skupiają się na naprawie i tuningu m.in. tekstylia. Lekcje ekonomii domowej obejmują temat marnowania żywności. Zasady obiegu zamkniętego są również osadzone w szkoleniu zawodowym”.

„Zrównoważone i niezawodne sposoby produkcji i dystrybucji żywności będą w coraz większym stopniu opierać się na bardziej zróżnicowanych, zdecentralizowanych i elastycznych rozwiązaniach. W praktyce oznacza to lokalne usługi w zakresie uprawy i dystrybucji żywności oraz upcyklingu składników odżywczych. Przykłady konkretnych rozwiązań: rolnictwo miejskie, rolnictwo społecznościowe, kolektywy spożywcze, spółdzielnie i stowarzyszenia, usługi w zakresie upcyklingu bioodpadów komunalnych”

„W 2035 roku zostanie wydana dyrektywa UE, która stanowi, że we wszystkich dzielnicach miast znajdują się domy kultury/miejsca spotkań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Te punkty spotkań będą finansowane przez gminę i prowadzone przez podmioty na szczeblu lokalnym wraz z zawodowymi koordynatorami i władzami lokalnymi. Oferują szkolenia, kursy i zajęcia praktyczne skupiające się na zrównoważonym stylu życia, na przykład umożliwiając ludziom uczestnictwo w gospodarce o obiegu zamkniętym w życiu codziennym. Każdy czuje, że jest mile widziany w tych ośrodkach. Dom kultury to przestrzeń, którą regularnie odwiedzają także decydenci. Informacje o tym, jak poglądy obywateli wpłynęły na decyzje, są udostępniane w tych miejscach spotkań.”

Praca agentów zmiany będzie kontynuowana podczas wspólnego spotkania z partnerami projektu i agentami zmiany w lutym 2024 r. w Gdyni.