Przyjęcie Konkluzji Rady ws. wdrażania strategii makroregionalnych

W dniu 2 grudnia br. Rada Unii Europejskiej przyjęła Konkluzje ws. wdrażania strategii makroregionalnych UE.

Konkluzje zostały wypracowane przez państwa członkowskie UE jako odpowiedź na trzeci Raport nt. wdrażania strategii makroregionalnych, opublikowany przez Komisję Europejską we wrześniu br.

 

W Konkluzjach znalazło się m.in.:

 

  • wezwanie do zakotwiczenia priorytetów strategii makroregionalnych w funduszach unijnych na lata 2021 – 27 (pkt 2). Wskazuje się w tym kontekście na szczególną rolę Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich.
  • odwołanie do potrzeby optymalizacji struktury zarządzania strategiami, większego zaangażowania interesariuszy na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, społeczeństwa obywatelskiego i ludzi młodych. Proponuje się także ustanowienie regularnych spotkań ministerialnych, na marginesie Dorocznych Forów (pkt 3).
  • podkreślenie roli strategii makroregionalnych w niwelowaniu skutków kryzysu wywołanego pandemią covid-19 oraz wkładu strategii w realizację europejskiej polityki rozszerzenia i sąsiedztwa (pkt 4 i 5).
  • odniesienie do możliwości utworzenia nowej strategii makroregionalnej (pkt 6).

 

Poniżej przedstawiamy też, za polskim MSZ, najistotniejsze informacje dotyczące wdrażania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, które pojawiły się podczas spotkania Narodowych Koordynatorów Strategii UE dla regionu M. Bałtyckiego (SUERMB) i Koordynatorów Obszarów Tematycznych oraz Działań Horyzontalnych (tzw. Autumn Meeting). Spotkanie odbyło się w formule wirtualnej w dniach 3-4 grudnia br.:

 

  • Przedłużają się konsultacje zaktualizowanego Planu Działania SUERMB w ramach Komisji Europejskiej. Tekst Planu Działania, uzgodniony przez Narodowych Koordynatorów pod koniec czerwca br., może ulec drobnym zmianom, głównie w obszarze uspójnienia zapisów ze strategicznymi politykami UE. Przyjęcie i publikacja ostatecznej wersji Planu Działania planowane są na połowę lutego 2021 r. Do tego momentu KE zachęca państwa członkowskie do wykorzystywania w pracach nad nowymi programami operacyjnymi na lata 2021-27 wersji PD uzgodnionej w czerwcu br. przez Grupę Narodowych Koordynatorów.
  • Na początku marca 2021 r. Komisja Europejska planuje organizację II Tygodnia Makroregionalnego. Główny nacisk przy planowaniu wydarzeń w ramach Tygodnia zostanie położony na udział ludzi młodych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Podczas Tygodnia odbędzie się posiedzenie Grupy Wysokiego Szczebla ds. strategii makroregionalnych (High Level Group) oraz spotkanie Trio Prezydencji wszystkich 4 strategii.
  • W nawiązaniu do Raportu z wdrażania strategii makroregionalnych z września br., Komisja Europejska zamówiła tzw. shadow report, który ma pokazać jak strategie makroregionalne są wdrażane z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego.  
  • Środki Seed Money, finansujące fazę przygotowawczą projektów wpisujących się w SUERMB (dotychczas ulokowane w transnarodowym Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego), w nowej perspektywie finansowej zostaną przesunięte w okrojonym kształcie do dyspozycji Koordynatorów poszczególnych Obszarów Tematycznych
  • W odniesieniu do prac nad nowymi programami operacyjnymi, przedstawiciel DG Regio (KE) wskazał, że przygotowywane przez państwa członkowskie projekty programów na nową perspektywę, wpływają w pierwszej kolejności do komórek geograficznych w KE. Następnie są opiniowane przez zespół odpowiedzialny za strategie makroregionalne, który zwraca uwagę na to, aby w programach znalazły się zapisy uwzględniające tę formę współpracy.
  • Polska zaproponowała zorganizowanie w najbliższych miesiącach serii spotkań promujących nowy Plan Działania SUERMB. Ich celem byłoby zaprezentowanie nowych kierunków działań w poszczególnych Obszarach Tematycznych SUERMB szerokiemu gronu interesariuszy w krajach zaangażowanych w SUERMB. W zależności od decyzji w powyższej sprawie, będziemy projektować działania informacyjne dla polskich podmiotów zainteresowanych SUERMB.