Publikacja projektu DEBATY OBYWATELSKICH PERYFERIÓW

Celem projektu pt DEBATY OBYWATELSKICH PERYFERIÓW była
aktywizacja społeczna min. sześciu środowisk obywateli do końca
2019 roku poprzez stworzenie im możliwości debatowania. Wnioskodawcy
zależało na włączeniu ich obecność do przestrzeni publicznej. Istota zadania polegała na przygotowaniu i przeprowadzeniu debat dzięki, którym uda się określić bariery i ważne problemy dalszego rozwoju środowisk i organizacji działających w pewnym rozproszeniu i na obrzeżach głównego nurtu komunikacji społecznej.

Sens debat polegał stworzeniu nowego i utrwalonego cyklicznością forum dialogu społecznego, które miało przybliżyć różnym grupom praktykowanie ważnej formy demokracji deliberatywnej.
Debaty prowadzone w gronie przedstawicieli i liderów min. sześciu środowisk w formule debaty amerykańskiej mają na celu ich publiczną ekspozycję. W ramach posiadanej przez TDO PS wiedzy i kontaktów wyodrębniono w sumie piętnaście środowisk, które są zainteresowane większym udziałem w życiu wspólnoty samorządowej regionu Pomorskiego.

Byli to:
kibice, stowarzyszenia waloryzacji przestrzeni publicznej, historyczne grupy rekonstrukcyjne, Koła Gospodyń Wiejskich, wspólnoty (domy) sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin, rady rodziców, spółdzielnie uczniowskie, ruchy ojcowskie, rodzice z dziećmi dotkniętymi spektrum FASD, powiatowe rady organizacji pozarządowych, rady dzielnic, kresowiacy, ruchy religijne w kulturze lokalnej, dyplomanci prac na temat sektora NGO.

Debaty prowadzone były przez osoby mające duży dorobek w działalności publicznej. Byli to m.in. Senator RP, prezesi stowarzyszeń, dyrektorzy instytucji pomocy społecznej, samodzielni pracownicy naukowi, dziennikarze. Debaty były rejestrowane w systemie AV.
Każda debata została opisana w formie opublikowanego w Internecie
streszczenia, a w szerszej formie z uwzględnieniem wniosków i rekomendacji jej opis trafił do niniejszego raportu kierowanego do decydentów na różnych szczeblach władzy. Dorobek debat został opublikowany również na stronie internetowej fundacji oraz na profilach społecznościowych wnioskodawcy.


Wydawca raportu:
TOWARZYSTWO DEBAT OBYWATELSKICH PAŁAC ŚLUBÓW
Opracowanie i opieka merytoryczna: prof. dr. hab. Witold Toczyski
Projekt okładki i oprawy graficznej: Mariusz Kowalik
Korekta: Agnieszka Radzimska-Kowalik
Skład i łamanie: Ośrodek Wsparcia Edukacyjno-Doradczego EUROSZKOLENIA
Fotografie: archiwum własne / pixabay.com

Pełny raport można ściągnąć i przeczytać tutaj: 

Raport_A5_okladka

Raport_A5_wnetrze