Raport „Ubóstwo energetyczne w Polsce Północnej. Istota zjawiska, polityka łagodzenia, rekomendacje”.

Raport „Ubóstwo energetyczne w Polsce Północnej. Istota zjawiska, polityka łagodzenia, rekomendacje”.

W Komunikacie Komisji Europejskiej Stworzenie nowego ładu dla odbiorców energii bazując na strategii ramowej na rzecz utworzenia unii energetycznej podkreślono potrzebę ochrony „stawiającej obywateli w samym centrum, w której obywatele biorą odpowiedzialność za transformację sektora energetycznego, czerpią korzyści z nowych technologii, aby zmniejszyć swoje rachunki, biorą czynny udział w rynku, oraz w której konsumenci podatni na zagrożenia są chronieni”[1]. Zadanie ochrony przed ubóstwem energetycznym wymaga działań państw członkowskich, w którym splatają się środki polityki społecznej i energetycznej. „Ubóstwo energetyczne należy zwalczać w szerszym obszarze zabezpieczeń społecznych, nie zapominając o konieczności ukierunkowanego, skutecznego wsparcia, odzwierciedlającego najlepsze praktyki w dziedzinie energetyki[2].

Problem ubóstwa energetycznego znalazł odzwierciedlenie w zapisach Projektu Polityki Energetycznej Polski do roku 2050[3].  Zawiera on ostrzeżenie narastania problemu zagrożenia ubóstwem energetycznym na skutek niewystarczających dochodów w grupie ludności w wieku poprodukcyjnym, których stopa konsumpcji jest zwykle wyraźnie mniejsza niż u osób w wieku produkcyjnym. Zauważono też, że „…można oczekiwać wzrostu odsetka gospodarstw domowych znajdujących się w stanie ubóstwa energetycznego lub nim zagrożonych, co implikować będzie potrzebę ustanowienia odpowiednich instrumentów zaradczych i osłonowych”[4].

[1] KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW, Stworzenie nowego ładu dla odbiorców energii, COM (2015) 339 final.
[2] Op.cit.
[3] Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku, Ministerstwo Gospodarki, W-wa 2015. https://www.gov.pl/energia/projekt-polityki-energetycznej-polski-do-2050-roku-
[4] Op.cit.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem dostępny jest tutaj: Ubóstwo energetyczne w Polsce Północnej_final

Raport opracowany przez zespół redakcyjny BISER, Gdynia 2018

 

Na okładce wykorzystano fragment zdjęcia z https://pixabay.com/photo-2359937/

 

Przygotowanie i publikacja raportu została wsparta 
przez Grupę Energa w ramach Strategii CSR Grupy Energa.