Rozpoczęliśmy nowy projekt „We Make Transition!”

„We make transition!” (Dokonujemy przejścia!) – W kierunku zrównoważonych i odpornych społeczeństw poprzez wzmocnione społeczeństwo obywatelskie i innowacje oparte na współpracy

„We make transition!” Dokonujemy przejścia! – W kierunku zrównoważonych i odpornych [1] społeczeństw poprzez wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego i wspólny innowacyjny projekt, który rozpoczął się w styczniu 2023 r.! BISER jest szczęśliwy, że jest jednym z 11 partnerów, którzy przez następne 3 lata będą pracować nad przekształceniem Regionu Morza Bałtyckiego (BSR) w bardziej odporny i innowacyjny region!

Żyjemy w obliczu złożonych wyzwań ekologicznych i społecznych. Władze lokalne odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu odporności – społecznej zdolności do przystosowania się i reagowania. Jednakże ze względu na złożoność wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, muszą mobilizować wszystkie poziomy społeczeństwa do opracowywania rozwiązań, które umożliwią potrzebną zmianę w tradycyjnych sposobach działania.

Różne podmioty społeczeństwa obywatelskiego – takie jak organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, przedsiębiorcy społeczni, spółdzielnie, społeczności, osoby fizyczne – odgrywają ważną rolę we wspieraniu służb publicznych w radzeniu sobie z zewnętrznymi przeszkodami. Równocześnie władzom lokalnym często brakuje jednak skutecznych metod systematycznej interakcji z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego. Kluczowym wyzwaniem jest włączenie podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w działania innowacyjne i dostosowanie struktur wsparcia tak, aby obejmowały również wymiar eko-społeczny, ujęty w wymiarze gospodarczym.

Projekt „We make transition!” – będzie angażował dużą reprezentację władz regionalnych i lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego i innych innowacyjne podmioty z regionów partnerskich, oraz spoza nich, aby uczenie się, pilotaże i dostosowywanie metody tzw. Transition Arena – strategicznego narzędzia zarządzania transformacją. W projekcie tym metoda jest dostosowana do współtworzenia ponadnarodowej wizji zrównoważonego rozwoju, sprzyjającej włączeniu społecznemu, a na poziomie lokalnym, do ścieżek i konkretnych kroków do przejścia do zrównoważonego rozwoju, koncentrując się na roli różnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Każdy region partnerski będzie pilotować areny transformacji, które będą koncentrować się na wybranych tematach zrównoważonego rozwoju, takich jak zrównoważona konsumpcja i gospodarka dzielenia się, żywność, mobilność, budownictwo, zatrudnienie…

Projekt dostarczy władzom regionalnym i lokalnym doświadczenia i konkretnej wiedzy na temat praktycznego wykorzystania metody Transition Arena jako narzędzia angażującego różne podmioty, również oddolne, do współtworzenia rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju eko-społecznego.

Kluczowe działania projektu obejmują:

– Grupy fokusowe w każdym regionie partnerskim z udziałem sektora publicznego i społeczeństwa obywatelskiego

– Warsztaty online na temat zarządzania transformacją i roli podmiotów społeczeństwa obywatelskiego

– Wybór ponadnarodowej grupy agentów zmian, aby stworzyć ponadnarodową, inkluzywną wizję zrównoważonego rozwoju dla Regionu Morza Bałtyckiego

– Organizację „Transition Arena” (areny zmian) w każdej lokalizacji partnerskiej, we współpracy z władzami lokalnymi

– Warsztaty dla władz lokalnych i regionalnych na temat tego, jak wykorzystać metodę „Transition Arena” (areny zmian) , aby wzmocnić i współtworzyć eko-społeczne rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju wraz ze społeczeństwem obywatelskim i innymi innowacyjnymi podmiotami.

Partnerzy:

1. Fiński Instytut Bałtycki (Partner Wiodący)

2. Rada Regionu Tampere, Finlandia

3. Regionalna Rada Helsinki-Uusimaa, Finlandia

4. Rada Finlandii Południowo-Zachodniej, Finlandia

5. DD StratLab, Estonia

6. Centrum Innowacji Społecznych, Łotwa

7. Region Planowania Vidzeme

8. Miasto Gdynia, Polska.

9. Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych – BISER, Polska

10. Region Trondelag, Norwegia

11. Uniwersytet w Bremie, Niemcy

Kontakt w BISER

Kierownik Projektu – Anna Dudziak, e-mail: anna.dudziak@biser.org.pl

Kontakt w Bałtyckim Instytucie Finlandii

Johanna Leino, kierownik ds. rozwoju, e-mail: johanna.leino(at)tampere.fi

Projekt jest współfinansowany z Programu UE Interreg Region Morza Bałtyckiego. Całkowity budżet projektu wynosi 3,3 mln EUR, z czego dofinansowanie UE wynosi 2,5 mln EUR.