Strategia konsultacji społecznych i rozpowszechnienia informacji wśród mieszkańców – projekt EmPaci

Strategia Konsultacji społecznych i rozpowszechnienia określa ramy dla osiągnięcia określonych celów BO w zależności od potrzeb lokalnych społeczności. Strategia określa fokusowe obszary, które wymagają interwencji ( według priorytetów władz gminy), celuje w lokalne społeczności, które powinny otrzymać wsparcie, określa zasady i cele BO. W oparciu o w/w tworzony jest szczegółowy operacyjny Plan Konsultacji Społecznych i Rozpowszechnienia tak by osiągnąć cele zawarte w Strategii Konsultacji społecznych i rozpowszechnienia.


Następujące zagadnienia powinny zostać zostać uwzględnione w procesie planowania konsultacji społecznych i rozpowszechniania:


✓ Ustalenie celów konsultacji społecznych
✓ Identyfikacja lokalnych grup docelowych i ich potrzeb
✓ Ustanowienie strategicznego partnerstwa
✓ Identyfikacja ważnych barier
✓ Projektowanie kluczowych wiadomości
✓ Wybór kanałów i narzędzi konsultacji społecznych oraz rozpowszechniania
✓ Koordynacja działań w obrębie konsultacji społecznych i rozpowszechniania
✓ Monitorowanie i ocena działań w zakresie konsultacji społecznych i ich rozpowszechniania
✓ Informacja zwrotna po odbytych konsultacjach społecznych
✓ Pomiar oddziaływania.

Cele konsultacji społecznych określają zadania w zakresie wyboru i zaangażowania wybranych grup społecznych w BO. Bez względu na długość trwania procesu tworzenia BP w/w cele muszą zostać sformułowane.


Cztery główne cele konsultacji to:


• Dostarcza informacji;
• Podnosi świadomość ;
• Tworzy zainteresowanie;
• Buduje więzy między uczestnikami.


Ustawienie celów pozwala później na ich ocenę jeśli konsultacje społeczne były skuteczne.

Więcej informacji na stronie www naszego projektu www.empaci.eu oraz w zakładce Budżet Obywatelski – Publikacje.