Więcej o projekcie „e-Rehab – New technologies aiding digitized and inclusive rehabilitation”

Projekt finansowany z konkursu: 3rd CALL FOR SEED MONEY PROJECT PROPOSALS, Interreg South Baltic Programme 2021-2027         

Oś Priorytetowa: 5 – Increasing cooperation capacity of local actors in the South Baltic area for the blue and green growth            

Partnerzy: Zealand University Hospital, Department of Oncology, Naestved, Dania; BISER – Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych, Gdynia, Polska

Okres realizacji: 01.05.2022 – 30.08.2022

Budżet projektu: 40 000 EUR, część BISER 20 000 EUR, w tym dofinansowanie 17 000 EUR (wysokość dofinansowania 85%) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZAKRES PROJEKTU:

W ramach projektu zrealizowany zostanie co najmniej jeden międzynarodowy warsztat mający na celu włączenie lokalnych podmiotów – szczególnie bezpośrednich odbiorców założeń projektu (szpitale, władze miejskie i samorządowe). Zidentyfikowane zostaną aktualnie dostępne rozwiązania z zakresu tele-medycyny w obszarze rehabilitacji i opieki nad pacjentem jak również oceniony zostanie ich potencjał do wdrożenia w ramach pilotaży w wybranych regionach w ramach przyszłego pełnego projektu będącego następstwem realizacji grantu Seed Money. Oceniona zostanie również gotowość władz samorządowych i miejskich do uruchomienia wspomnianych pilotaży. Analizie poddane zostaną systemowe rozwiązania funkcjonujące obecnie w regionach uczestniczących w projekcie oraz wśród planowanych partnerów pełnego projektu w aspekcie organizacji usług rehabilitacyjnych oraz nadzoru nad pacjentami. Planowana jest również identyfikacja liderów opinii, którzy zostaną włączeni do warsztatów jak również partnerów do przyszłego pełnego projektu. Zidentyfikowani zostaną również potencjalni partnerzy, którzy będą mogli dołączyć do aplikowania o środki w ramach pełnego projektu.

ZAKŁADANE CELE I REZULTATY PEŁNEGO PROJEKTU:

Celem przyszłego projektu jest przekazanie odpowiedniej wiedzy decydentom na poziomie lokalnym i regionalnym na temat innowacyjnych narzędzi tele-medycznych (w tym monitorujących pacjenta) gotowych do wdrożenia szczególnie dla pacjentów z chorobami przewlekłymi i onkologicznych. Rozwiązania tele-medyczne nie mają zastąpić tradycyjnej rehabilitacji a ją wspomóc i wypełnić lukę, tam gdzie albo jest utrudniony dostęp (długie kolejki, brak fizjoterapeutów, brak ośrodka) albo pacjenci nie są w stanie podróżować swobodnie (brak możliwości transportu lub jest on zbyt drogi, zbyt długi czas dojazdu). Rozwiązania tele-medyczne mogą podnieść jakość życia lub wręcz stanowić jedyną realną opcję odciążenia całego systemu wobec procesu starzenia się społeczeństwa oraz starzenia się kadry medycznej. Celem projektu będzie również przełamanie stereotypów i wypełnienie luk w wiedzy na temat tele-medycyny wśród liderów opinii, kadry medycznej i decydentów (władz nadzorujących szpitale). Projekt przysłuży się również transferowi najlepszych praktyk z regionów, gdzie korzysta się już z takich rozwiązań.

W ramach projektu zrealizowaliśmy szereg spotkań z partnerami z Danii oraz z potencjalnymi partnerami ze Szwecji, Litwy oraz Polski, m.in. w maju w Gdyni, w czerwcu w Zelandii oraz w sierpniu 2022 roku w UCK w Gdańsku.