Zaczynamy nasz nowy projekt ENGAGE! promujący współpracę międzynarodową NGOs

Z radością informujemy, że 1 kwietnia 2021 rusza nowy projekt BISER promujący współpracę międzynarodową bałtyckich NGOs – ENGAGE! Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Wraz z partnerami z Polski – Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz Norwegii – South Norway European Office  Przez najbliższych 27 miesięcy zrealizujemy szereg działań na rzecz NGOs z Pomorza oraz Warmii i Mazur, które planują działania międzynarodowe z partnerami z Norwegii, Islandii i innych państw bałtyckich. 

W projekcie ENGAGE! chcemy stać się awangardą zmian i innowacji w obszarze transgranicznej współpracy bałtyckiej podmiotów sektora NGO. W tym celu chcemy wykorzystać dobre praktyki projektu Umbrella oraz nasze 20-letnie doświadczenia międzynarodowej współpracy na rzecz NGOs. W szczególności koncentrować się będziemy na włączaniu niedoświadczonych stowarzyszeń do współpracy i przenosząc najlepsze praktyki/techniki/narzędzia budujące silną społeczność lokalną. Trwałość naszych działań zapewni wyłonienie kolejnych liderów lokalnych stosując metodę „train-the-trainers” w różnych sektorach NGO, aby podniosły swoje kompetencje do współpracy międzynarodowej. Wspierać ich będziemy też naszymi kontaktami, wiedzą i włączeniem w strukturę Bałtyckiej Sieci Organizacji Pozarządowych. Koncepcja umożliwi więc trwałe działania.

Projekt ENGAGE! odpowiada na potrzebę systematycznego zwiększania innowacyjności małych i średnich organizacji pozarządowych z Północy Polski poprzez ich umiędzynarodowienie, a więc zaangażowanie ich w ekosystem współpracy ponadnarodowej w Regionie Bałtyckim. W pracy z NGO zauważamy, że adaptacja do ciągle zmieniającego się otoczenia jest wyzwaniem dla małych organizacji, bez zaplecza kadrowego, finansowego i administracyjnego.  Nasze działania wspomogą inne podmioty 3 sektora w zwiększaniu ich zdolności do współpracy ponadnarodowej, ko-kreacji i budowie partnerstw z organizacjami z krajów darczyńców, zwłaszcza Norwegii, oraz krajów Regionu Bałtyckiego. Swoim przykładem dowodzimy, że możliwe jest rozpoczęcie działań ponadnarodowych nawet w sytuacji, kiedy praca opera się na wolontariacie, a finanse są ograniczone. 

Partnerzy projektu od lat realizują działania wzmacniające poziom umiędzynarodowienia NGOs i zachęcając inne podmioty do zaangażowania się we współpracę w Regionie Bałtyckim. W naszym międzynarodowym projekcie Umbrella, na którym bazujemy naszą analizę potrzeb, przeprowadziliśmy bardzo dokładne badanie ponad 800 NGOs, małych i śr. aktorów działających w 5 krajach (PL, DE, SE, DK, LT) w tym z Polski – Pomorza i Warmii i Mazur. Naszym celem było:

– określenie istniejących barier w rozpoczęciu współpracy międzynarodowej i realizacji zatwierdzonych projektów;

– poznanie obszarów interwencji z perspektywy beneficjentów (weźmiemy pod uwagę podczas pracy z nimi). Tu wymieniono: zrównoważ. turystykę, ekologię, innowacyjną edukację, rozwój lokalny, kulturę, przedsiębiorczość społeczną i sektory kreatywne. Wg organizacji, z którymi rozmawialiśmy projekty międzynarodowe, mogą stanowić ważne możliwości rozszerzenia zakresu działań organizacji pozarządowych i wdrażania nowych pomysłów. Niestety, jedynie 14% organizacji podjęło kiedykolwiek próbę współpracy międzynarodowej., jeszcze mniej, bo jedynie 7% zbadanych, z sukcesem.

Bariery:

– brak informacji na temat złożonych przepisów i wymagań dotyczących projektów międzynarodowych;

– nieznajomość odpowiedniego partnera zza zagranicy-też wg Raportu „Kondycja Organizacji Pozarządowych” Stowarzyszenia Klon/Jawor: raptem 8-7% organizacji należy do sieci międzynarodowych. Brak doświadczenia i brak kontaktów to duży problem nowicjuszy. Partnerzy ENGAGE przedstawią sieci w których działają i pomogą nawiązać relacje;

– brak środków na rozpoczęcie współpracy i wstępne wizyty;

– tzw. nowicjusze wymienili bariery językowe i kulturowe – zwłaszcza starszym aktywistom brakuje umiejętności językowych do współpracy międzynarodowej, a młodych działaczy z tymi kompetencjami trzeba zachęcić i wdrożyć wskazując na innowacyjne przesłanki działalności międzynarodowej;

– skomplikowane procedury – raportowanie finansowe, różne przepisy prawne i złożone wymagania dot. dokumentacji (w porównaniu z dotychczas znanymi grantami lokalnymi i krajowymi). Liczymy, że nasz projekt wzmocni wiedzę w tym zakresie i wiarę we własne możliwości na arenie międzynarodowej;

– wśród małych organizacji brakuje kompetencji do rozpoczęcia współpracy międzynarodowej, wiedzy o ekosystemie międzynarodowym dostępnym dla NGO i podstaw opracowywania projektów międzynarodowych. Dlatego w ramach ENGAGE stworzymy bazę wiedzy, i przyjazną instrukcję współpracy międzynarodowej w formie sketchnotingu, infografik i map myśli.

 

Inne doświadczenie uzasadniające konieczność podjęcia działań w projekcie ENGAGE to wnioski BISERu z działań w ramach Punktu Kontaktowego Sieci Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego od 2016 roku (więcej: https://biser-en.org.pl/685/ ). Koordynatorem polskiego punktu jesteśmy wraz z Fundacją RC, która wspólnie z nami będzie działać w projekcie EMGAGE! zachęcając inne pomorskie NGOs do zaangażowania się we wspólprace bałtycką. Celem punktu kontaktowego jest wzmocnienie roli polskich NGO w budowaniu relacji pomiędzy społeczeństwami państw rejonu Morza Bałtyckiego. W ramach Sieci zrobiliśmy szeroką diagnozę pomorskich NGOs, które wskazały na stosunkowo małą wiedzę dot. kwestii bałtyckich i nikłe doświadczenie takiej współpracy wśród NGO, przez co niewiele poszukuje kontaktów z NGO z państw regionu. Poprzez aktywne uczestnictwo działaczy społecznych z 11 krajów regionu w Forum Sieci BSNGON mają szansę na kontakt i wymianę doświadczeń, co przyczynia się do stymulowania powiązań pomiędzy aktywnymi obywatelami, staje się okazją do wsparcia rozwoju społ. obywatelskiego w regionie.

W 2016r. w Forum w Gdańsku udział wzięło 50 lokalnych organizacji, tam też poznaliśmy przedstawicieli STG ERB.W latach 2017-2019 na każde zagraniczne Forum Bałtyckich NGOs pojechało min.5 przedstawicieli lokalnych NGO. Naszym celem jest rozwinięcie tej sieci współpracy i trwałe zakorzenienie jej w świadomości przedstawicieli 3 sektora z Pomorza oraz Warmii i Mazur. W ramach projektu 3 beneficjentów weźmie udział w Forum w 2021 i 2022, aby zbudować sieć kontaktów międzynarodowych, stowrzyć trwałe relacje i zwiększyć własne kompetencje międzynarodowe.

Naszym celem jest działanie ekosystemowe – nie chcemy adresować naszego wsparcia do pojedynczych jednostek, ale do organizacji 3 sektora. Tam gdzie możliwe i konieczne chcemy powiązać ich z instytucjami wsparcia NGO, z samorządami oraz podobnymi partnerami w krajach Regionu Bałtyckiego. Zależy nam na budowaniu partnerstw pomiędzy aktorami z różnych sektorów i różnych krajów, wokół tematów, które są im bliskie.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony www i social mediów, gdzie już wkrótce podamy więcej informacji o planowanych działaniach projektu ENGAGE!