Zamknęliśmy projekt Erasmus+ InDigiSE promujący przedsiębiorczość społeczną wśród młodzieży

29 czerwca odbyło się ostatnie spotkanie partnerów projektu InDigiSE „Promocja przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży poprzez narzędzia cyfrowe i edukację nieformalną”, w którym z ramienia BISER uczestniczyła koordynator projektu Anna Fornalska Skurczyńska oraz Magda Leszczyna-Rzucidło. Na spotkaniu partnerzy podsumowali 3 rezultaty projektu oraz realizacje 2 obozów dla młodzieży InnoCamp (w formacie on-line oraz na żywo, w Kłajpedzie na Litwie).

Projekt INDIGISE skupia partnerów z Europy Północnej (Litwa, Łotwa, Polska i Norwegia) wokół wspólnego celu, jakim jest promowanie idei przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży. Grupą docelową są przede wszystkim centra młodzieżowe i młodzi ludzie, którzy chcą założyć własną firmę, ale brakuje im wsparcia, kompetencji i funduszy. Projekt INDIGISE łączy doświadczenie uniwersytetów, organizacji pozarządowych i profesjonalistów sieci biznesowych, aby dostarczyć zorientowane na młodzież, innowacyjne narzędzia edukacyjne, które mają na celu rozwój kompetencji przedsiębiorczych w dziedzinie ekonomii społecznej i zaangażowanie młodzieży w przedsiębiorczość społeczną. Projekt INDIGISE ma na celu:

 • zapewnienie niezbędnych kompetencji i narzędzi wsparcia, aby umożliwić młodym ludziom rozwijanie pomysłów na biznes społeczny;
 • promować ideę przedsiębiorczości społecznej i wspierać zakładanie przedsiębiorstw społecznych w regionie Morza Bałtyckiego poprzez prowadzenie platformy otwartych zasobów edukacyjnych www.socialenterprisebsr.net;
 • zachęcanie młodych ludzi do innowacyjnego i kreatywnego myślenia, współpracy i podejmowania ryzyka poprzez InnoCamps, organizowane w Norwegii i na Litwie;
 • dostarczenie podręcznika metodologii InnoCamp – replikowalnego krok po kroku i możliwego do przeniesienia narzędzia dla młodzieży, szkół, organizacji pozarządowych, edukatorów itp;
 • promowanie dobrych praktyk wśród partnerów lokalnych i międzynarodowych w celu osiągnięcia trwałego i opartego na współpracy wsparcia biznesu społecznego w sektorze młodzieżowym.

Partnerzy projektu:

Partnerzy stowarzyszeni:

 • Junior Achievement Norwegia,
 • Krajowa Rada Młodzieży (Łotwa),
 • Sieć Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego (Polska).

Czas trwania projektu: kwiecień 2020 – czerwiec 2022

Pierwsze spotkanie projektowe – w formacie online z uwagi na pandemię COVID19

W ramach Rezultatu 1 przez cały okres trwania projektu Partnerzy aktywnie promowali przedsiębiorczość społeczną, dobre praktyki europejskiej przedsiębiorczości oraz innowacyjne metody nauczania o przedsiębiorczości na platformie www.socialenterprisebsr.net. Platforma ta jest uznawana z jedną z najciekawszych stron www, która kompleksowo przedstawia informacje o przedsiębiorczości, biznesie prospołecznym i ekonomii społecznej, promuje wydarzenia związane z ekonomią społeczną oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami społecznymi i innowatorami z krajów bałtyckich i nordyckich. Zachęcamy do odwiedzenia strony i zapisania się na newsletter, który zbiorczo promuje najciekawsze artykuły i wydarzenia!

Rezultat 2 to Przewodnik „Jak stymulować przedsiębiorczość społeczną za pomocą metod uczenia się poza-formalnego i nieformalnego” opracowany przez wszystkich Partnerów z Polski, Litwy, Łotwy i Norwegii na bazie naszych doświadczeń i dotychczasowych działań edukacyjnych. Liderem tego działania był BISER i dr Anna Fornalska-Skurczyńska, a opracowanie graficzne materiału wykonała nasza wolontariuszka – Anna Dudziak.

Dokument dostępny jest tutaj:

Chociaż młodzi ludzie stanowią znaczną część obywateli na całym świecie, nie są oni w pełni uznawani w polityce i strategiach jako odrębna grupa interesu. Odgrywają oni kluczową rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym i są często określani mianem „agentów zmian”. Jednocześnie bezrobocie wśród młodzieży jest jednym z największych globalnych wyzwań. Przedsiębiorczość społeczna jest sposobem na rozwiązanie tego problemu, przyczyniając się do tworzenia trwałych i sprzyjających włączeniu społecznemu miejsc pracy.

Istniejące formy angażowania się młodzieży w działalność gospodarczą są niewystarczające i często nieodpowiednie dla docelowych odbiorców.  Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości ma bardzo formalne ramy i struktury, i rzadko sprzyja kształtowaniu przedsiębiorczego sposobu myślenia i postaw wśród młodzieży. 

Jedno z comiesięcznych spotkań partnerów projektu (online)

Praca z młodzieżą oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne odgrywają ważną rolę w rozwijaniu kreatywnego i innowacyjnego potencjału młodych ludzi, w tym umiejętności przedsiębiorczych, co podkreśla się w najnowszej polityce młodzieżowej i programach na szczeblu UE i krajowym. Młodzież stanowi raczej wymagającą grupę docelową, ponieważ często bardzo trudno jest wzbudzić jej zainteresowanie, a jeszcze trudniej je podtrzymać. Dlatego szczególny nacisk należy położyć na to, jak najlepiej pobudzić ich zainteresowanie udziałem w kształceniu lub szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości.

Przewodnik „Jak stymulować przedsiębiorczość społeczną za pomocą metod uczenia się pozaformalnego i nieformalnego” jest opracowany jako pomoc dla osób pracujących z młodzieżą (nauczycieli, liderów młodzieżowych itp.). Wskazuje on metody, techniki i strategie pracy z młodzieżą oraz promuje holistyczne podejście do postaw przedsiębiorczych młodych ludzi. Poniżej znajduje się zestaw kilku wskazówek dotyczących planowania działań edukacyjnych z młodzieżą:

 • Przygotować atrakcyjny program nauczania przedsiębiorczości, prowadzony zarówno przez osoby pracujące z młodzieżą, jak i samych przedsiębiorców. Upewnij się, że Twoja oferta jest dostosowana do potrzeb szerszej grupy odbiorców. Uwzględnić młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym, kobiety, młodzież niepełnosprawną i młodzież z terenów wiejskich.
 • Zaangażuj młodych ludzi w tworzenie programu nauczania lub, jeśli to możliwe, skonsultuj go  z nimi. Będą oni mieli najwłaściwsze pomysły na to, jak zaangażować młodych ludzi w naukę – jakich narzędzi użyć i jakie tematy poruszyć.  
 • Nie zapomnijcie o włączeniu do swoich działań skierowanych do młodzieży elementów społecznych i rozwojowych, takich jak pomiar wpływu społecznego i integracja społeczna. Starajcie się używać prostej terminologii, aby nie przytłaczać młodych ludzi trudnymi koncepcjami teoretycznymi. 
 • Nie obawiajcie się wykorzystania narzędzi ICT, które są innowacyjne i atrakcyjne dla młodych ludzi w edukacji w zakresie przedsiębiorczości społecznej.
 • Stosować podejście oparte na uczeniu się przez doświadczenie (podejście nauka poprzez robienie (learning by doing)), które najlepiej ułatwia zdobywanie umiejętności i kompetencji przedsiębiorczych.
 • Przełamać bariery hierarchicznego myślenia. Natychmiast przełam walkę o władzę między dorosłymi a młodzieżą  dzięki swobodnemu, niezagrażającemu środowisku, w którym wszyscy pracują razem i czują się bezpiecznie, dzieląc się i uczestnicząc.
 • Zapewnij jak najwięcej praktycznych zadań i zanurz młodzież w prawdziwych, lokalnych studiach przypadków i rozwiązywaniu problemów. 
 • Daj szybkie i jasne instrukcje, nie przytłaczaj długimi, szczegółowymi instrukcjami. Powinny one brzmieć zabawnie i interesująco. Im więcej wymagań, tym więcej czasu należy przeznaczyć na prace techniczne.
 • Daj młodzieży wybór, zamiast mówić im, co mają robić. Na przykład, jeśli mają zrobić skecz, daj im do wyboru 3 pomysły, które mogą wybrać. 
 • W miarę możliwości staraj się włączać elementy zabawy i gry, aby uatrakcyjnić doświadczenie uczenia się. Stosuj kombinacje elementów grywalizacji (odznaki, drobne nagrody, zbieranie punktów, awatary, paski postępu itp.), aby zwiększyć zaangażowanie, poprawić produktywność, przyspieszyć proces uczenia się, zwiększyć innowacyjność i ułatwić interakcje społeczne na każdym etapie nauki.
 • Zrozum, że wszyscy mają różne mocne i słabe strony oraz różne osobowości. Pozwól tym mocnym stronom zabłysnąć, a różnym osobowościom współpracować i uczyć się od siebie nawzajem. Typ kreatywny i typ poważny razem mogą stworzyć potężny zespół. Kreatywna osoba będzie miała wszystkie pomysły, a poważna, zorganizowana osoba będzie wiedziała, jak te pomysły wdrożyć.
 • Zrozum, że nie każdy będzie otwarty lub będzie chciał uczestniczyć. Nie zmuszaj do uczestnictwa. Niektórzy mogą mieć zdecydowane poglądy, czuć się zagrożeni lub wrażliwi na dany temat. Uznaj ich poglądy za ważne. Przyznając, że może to być trudne lub mówiąc: „Możesz czuć się głupio, robiąc to, ale…”, już przekonujesz ich do swojego zrozumienia. Bądź dobrym przykładem komunikowania się z szacunkiem i doceniania drugiej osoby. Pokaż, że w nią wierzysz i że jesteś przekonany o jej możliwościach.
 • Wykorzystuj nowo utworzone grupy i kanały do utrzymania komunikacji na ten temat i sprawienia, by młodzi ludzie dowiedzieli się o pomysłach na przedsiębiorczość społeczną i ich wdrażaniu nawet po zakończeniu doświadczeń edukacyjnych. Będzie to wspierało tworzenie sieci młodych ludzi i ułatwi praktyczne zastosowanie wiedzy. Pamiętaj o zastosowaniu elementów grywalizacji i refleksji nad tematem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, pobierz pełną wersję wytycznych, znajdziesz tam również przykłady najlepszych praktyk z krajów partnerskich: https://www.socialenterprisebsr.net/2021/06/read-the-latest-guidelines-how-to-stimulate-social-entrepreneurship-via-non-formal-and-informal-learning-methods/

I wreszcie Rezultat 3 – Przewodnik w formie metodologii tworzenia innowacyjnego obozu przedsiębiorczości społecznej dla młodzieży – InnoCamp jest zbiorem zasad i wskazówek ułatwiających zorganizowanie InnoCamp lub innej formy młodzieżowego eventu w formie obozu z silnym naciskiem na promocję przedsiębiorczości społecznej. 

Przewodnik został opracowany w ramach projektu INDIGISE („Promocja przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży poprzez narzędzia cyfrowe i edukację nieformalną”), który trwał od kwietnia 2020 roku do czerwca 2022 roku.  Przewodnik skupia się na młodzieży zainteresowanej wywieraniem pozytywnego wpływu na swoje otoczenie i środowisko naturalne oraz myślącej o rozpoczęciu własnej, prospołecznej działalności biznesowej. Młodzież ta spotyka się często z brakiem informacji, wsparcia, potrzebuje nowych kompetencji i dodatkowego finansowania.  

Materiał dostępny jest tutaj:

Zebraliśmy w Przewodniku doświadczenia uniwersytetów, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciel profesjonalnych sieci biznesowych, którzy działając w oparciu o najnowsze trendy edukacyjne opracowali wspólnie niniejszy materiał. Partnerzy projektu pochodzący z Litwy, Łotwy, Polski i Norwegii przygotowali ten materiał chcąc wesprzeć młode osoby szukające pomysłu na realizację swojego biznesu prospołecznego oraz szukające informacji nt. Przedsiębiorczości społecznej w Regionie Morza Bałtyckiego.  

Praca w trakcie InnoCamp w Kłajpedzie, na Litwie w maju 2022

To opracowanie jest zbiorem interaktywnych i innowacyjnych materiałów edukacyjnych, także narzędzi cyfrowych, zawiera element związane z wykorzystywaniem gamifikacji i metody “burzy mózgów” i stanowi wsparcie dla organizowanych i planowanych sesji szkoleniowych, edukacyjnych i warsztatów wspierających edukacji i promocję przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży. Metody te są rekomendowane do pracy dla szkół, uniwersytetów, organizacji pozarządowych i innych instytucji. 

Zawartość Przewodnika ma charakter rekomendacji, może być w łatwy sposób modyfikowana i dostosowywania do indywidualnych warunków danego warsztatu, wydarzenia czy nieformalnego wydarzenia edukacyjnego. 

Uczestnicy InnoCamp w listopadzie 2021 – Polska drużyna z XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, która zdobyła 1 miejsce w konkursie InDigiSE

Relacje z obozów InnoCamp dla młodzieży możecie przeczytać tutaj:

 1. Obóz w Listopadzie 2021: https://biser.org.pl/innocamp-projektu-indigise-mlodziez-i-przedsiebiorczosc-spoleczna/
 2. Obóz w Maju 2022: https://biser.org.pl/pomorska-mlodziez-na-inno-camp-w-klajepdzie/

Przedsiębiorczość społeczna to wyjątkowa idea – misja XXI wieku, która ze względu na odmienną historię, tradycje i formy rozwoju ekosystemu biznesowego w krajach UE jest postrzegana i definiowana w różny sposób. Przedsiębiorczość społeczna to model działania, którego podstawową misją jest rozwiązywanie wyzwań społecznych i środowiskowych poprzez działalność biznesową. Przedsiębiorstwa społeczne stosują innowacyjne i biznesowe podejście do ulepszania życia społeczności lokalnej i/ lub rozwiązywania problemów środowiskowych. 

InnoCamp jest bardzo skutecznym narzędziem kierowania uczniów i młodzieży w kierunku przedsiębiorczości społecznej i promowania wśród nich pomysłów na biznes społeczny. Zachęcanie młodzieży do działania mając na uwadze zrównoważony rozwój, środowisko naturalne i społeczność lokalną jest doskonałym sposobem na kształtowanie nowych kompetencji, które odpowiadają współczesnym wyzwaniom i trendom globalnym. 

Wierzymy, że dzięki innowacyjnym obozom przedsiębiorczości społecznej InnoCamp idea biznesu społecznego stanie się bardziej zrozumiała, rozpoznawalna i atrakcyjna!

Dziękujemy naszym Partnerom z Łotwy, Litwy i Norwegii za 2,5 roku wspólnej pracy!