Zapraszamy na szkolenie „Programy współpracy międzynarodowej dla organizacji pozarządowych”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych dla NGO w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych w Fundacji RC.

7 listopada w godzinach 16.30-20.30 odbędzie się szkolenie „Programy współpracy międzynarodowej dla organizacji pozarządowych” przeprowadzone przez Magdę Leszczynę-Rzucidło z Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych.

Na poniższe i szereg innych pytań chcemy Państwu odpowiedzieć na organizowanym przez nas szkoleniu:
– Jakie są założenia i struktura programów współpracy międzynarodowej, z których mogą korzystać NGO m.in. Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Region Morza Bałtyckiego Seed Money Facility, Europa dla Obywateli, Erasmus +, granty Nordyckiej Rady Ministrów, dofinansowanie PSF Rady Państw Morza Bałtyckiego, granty norweskie i in.?
– Jakiego rodzaju projekty współpracy znajdą dofinansowanie w ww. programach?
– Jakie nowe zasady dofinansowania projektów będą obowiązywać w najbliższych naborach i w nowej perspektywie finansowej po 2021 roku?
– Jak przygotować projekty, gdzie szukać pomocy?
– Skąd wziąć partnerów międzynarodowych, gdzie szukać pomocy przy budowaniu konsorcjum projektowego?

 

15 listopada w godzinach 16.30 – 20.30 odbędzie się szkolenie „Nowe wzory ofert i zasady przygotowania wniosków o dotacje” przeprowadzone przez Artura Rajkowskiego, członek Zarządu Fundacji Pokolenia, specjalistę ds. programów grantowych i doradce ds. NGO.

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Zlecanie i realizacja zadań publicznych
– Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; zapisy dotyczące współpracy administracji publicznej z organizacjami, szczególnie w zakresie zlecania przez samorządy realizacji zadań publicznych.
2. Otwarte konkursy ofert
– Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań; nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego, nowa umowa zlecenia realizacji zadania publicznego, nowe sprawozdanie z wykonania zadania publicznego,
+ konkursy z mechanizmem regrantingu, czyli „dotacja na dotacje”.
3. Tryb pozakonkursowy 19a, tzw. małe zlecenia
– Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru realizacji zadania publicznego; uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.

 

Link do rejestracji:

https://tiny.pl/gzs3n?fbclid=IwAR2NlhuSrlrpbffw8hvKuFle_zCO3vHuxdVDCu4qZM9vRvqzoIseG3mMd7E