Poszukujemy osoby do obsługi administracyjnej projektu EmPaci

Nasze Stowarzyszenie poszukuje osoby do obsługi administracyjnej projektu EmPaci dofinansowany ze środków programu Interreg Region Morza Bałtyckiego https://projects.interreg-baltic.eu/projects/empaci-191.html zgodnie ze specyfikacją podaną poniżej:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez oferenta usług prac zleconych związanych z obsługą administracyjną Projektu pn. EmPaci współfinansowanego z Programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020, którego celem jest zaangażowanie większej ilości gmin bałtyckich w wykorzystanie budżetów partycypacyjnych oraz zmobilizowanie obywateli do większej aktywności lokalnej i w skali regionu poprzez wykorzystanie narządzi takich jak budżet partycypacyjny.

Realizacja prac zleconych przez oferenta obejmuje wykonywanie niżej wymienionych czynności:

 1. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacja Projektu;
 2. Rzetelne i terminowe sporządzenie wniosków o płatność;
 3. Obowiązek prowadzenia archiwizacji dokumentacji projektowej;
 4. Przekazywanie Liderowi Projektu oraz organom kontroli sprawozdań z przebiegu wykonywania przedmiotu umowy;
 5. Obsługa administracyjna i biurowa prac związanych z Projektem;
 6. Reprezentowanie Partnera Projektu w spotkaniach projektowych oraz innych, związanych bezpośrednio z realizacją Projektu;
 7. Obowiązek prowadzenia archiwizacji dokumentacji projektowej;
 8. Przygotowanie i koordynacja korespondencji związanej z Projektem do instytucji Pośredniczącej;

Zaangażowanie w wykonywanie przedmiotu zamówienia Zamawiający określa na minimum 90 roboczogodzin w miesiącu, maksimum 110 roboczogodzin w miesiącu.

Termin składania ofert:

do dnia 20 października 2019 roku

Miejsce i sposób składania ofert:

Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanego przez oferenta, na adres e-mail: biser@biser.org.pl

Termin realizacji zlecenia:

Od daty podpisania umowy z Zamawiającym do 30.06.2021r. z możliwością przedłużenia w przypadku zmiany terminu realizacji projektu.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego_administracja

191001_administracja_zapytanie ofertowe

Wiedza i doświadczenie:

Oferty mogą składać osoby, którzy posiadają:

 1. minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe;
 2. doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 3. dobrą znajomość języka angielskiego.

W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie oświadczenia zawartego w Załączniku nr 1 do oferty oraz dostarczenie CV lub inne dokumenty poświadczające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
 2. CV lub inne dokumenty poświadczające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Ocena oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o proponowaną cenę brutto za 1 roboczogodzinę zlecenia.