Droga do zbudowania KLUBU EDUKATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODZIEŻOWEJ

Czy pomorska młodzież jest przedsiębiorcza?

 

Droga do zbudowania KLUBU EDUKATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODZIEŻOWEJ

 1. 27 października 2017 w O4 Coworking eksperci przedsiębiorczości, nauczyciele oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego spotkali się podczas pierwszego sympozjum Pomorska Przedsiębiorczość Społeczna Młodzieży.

Jaki był cel sympozjum?

Przedsiębiorczość społeczna wiąże się nastawieniem na nowe rozwiązania w relacjach społecznych. Oznacza też uspołecznienie naturalnej przedsiębiorczości, która nakierowana jest na pomysłowe rozwiązania w biznesie. Dla przedsiębiorczości drzemiącej w każdym z nas niezwykle istotne są:  wizja, pasja i czerpanie znacznej satysfakcji z procesu realizacji swoich pomysłów,  nowych rozwiązań. Ważnym celem Sympozjum było wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie – jakie warunki muszą zostać spełnione, aby wzmocnić rozwój przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży? Jako motto sympozjum przyjęliśmy stwierdzenie, że pomysłowość i odwaga w biznesie poprzedzana jest  praktykowaniem przedsiębiorczości społecznej w szkole.

Kto za tym stoi?

Idea szerokiego wspierania przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży zmaterializowała się we współpracy Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych, Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Olivia Business Center (w osobie Macieja Grabskiego i Senatora Antoniego Szymańskiego). Pojawił się życzliwy sponsor Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Patronat Honorowy przyjęła Pomorska Kurator Oświaty, a sympozjum odbyło się w O4 Coworking. Uczestnikami sympozjum byli nauczyciele przedsiębiorczości, przedstawiciele uczelni, organizacji edukacyjnych i pozarządowych oraz instytucji pracodawców. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób.

Co się działo?

Sympozjum składało się z trzech części.

Podczas pierwszej części czteroosobowe drużyny liceów nr I i XX w Gdańsku przeprowadziły niezwykle ciekawą debatę oksfordzką z tezą „Polska młodzież nie ma genu przedsiębiorczości”. Wprawdzie słuchacze głosując przychylili się do racji strony opozycji, to jednak strona propozycji bardzo dojrzale potrafiła uargumentować słabości edukacji ku przedsiębiorczości w polskich szkołach.

W drugiej części sympozjum odbyła się debata panelowa 4 ekspertów, w której uczestniczyli dr M. Leszczyna-Rzucidło – prezes Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych; M. Grabski – prezes Olivia Business Center, A. Niemkiewicz – prezes Stowarzyszenia Morena i Szef Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego; M. Winiarek – Prezes zarządu Fundacji Thinking Zone – dyrektor TOCFE Polska. Moderatorem był dr hab. W. Toczyński. Warto przytoczyć chociaż niektóre z wielu kwestii, które zostały poruszone podczas sympozjum:

– bardzo duże znaczenie dla młodych wkraczających w wiek aktywności zawodowej mają ideały współdzielenia się, solidaryzmu społecznego, które powinny czynić pracę satysfakcjonującą, pracą szczęśliwych ludzi,

– system edukacji w kraju nie stwarza korzystnych warunków i zachęt dla podejmowania indywidualnych inicjatyw, ekonomicznych i społecznych, często obarczonych pewnym ryzykiem;

– notujemy niski pozom współpracy szkoły z praktyka biznesową. Jako pozytywny przykład przytoczono wizyty uczniów w zakładach pracy rodziców, spotkania z liderami start-up`ów,

– niedoceniona jest edukacja na poziomie szkoły podstawowej, która zachęcałaby do podejmowania pracy dla innych, w tym swojego otoczenia sąsiedzkiego, czy też szkolnego,

– większy wpływ na pobudzenie zaangażowania społecznego wśród młodzieży ma ich krąg rówieśników, niż rodzice.

W ostatniej części sympozjum odbyła się debata Open Space na 4 stolikach. Podczas debaty szukaliśmy odpowiedzi na pytania w jaki sposób i poprzez jaką formę edukatorzy przedsiębiorczości mogą wpłynąć na młodzież. Jakie działania przyniosą najlepsze efekty wspierając przedsiębiorczość młodzieży? Wnioski poniżej:

 1. Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i kontaktów,
 2. Cykliczność spotkań, która utrwali kontakty,
 3. Stworzenie okazji do spotkań dla uczniów szczególnie aktywnych w sferze przedsiębiorczości,
 4. Publiczna debata na temat standardów edukacyjnych przedsiębiorczości,
 5. Zbudowanie Pomorskiego Banku Informacji i Wiedzy o młodzieżowej przedsiębiorczości,
 6. Utworzenie platformy współpracy coachów i mentorów przedsiębiorczości społecznej,
 7. Współpraca z pracodawcami,
 8. Wspieranie edukacji przedsiębiorczości już na poziomie szkoły podstawowej,
 9. Odrodzenie spółdzielni uczniowskich,
 10. Wizyty studyjne młodzieży w przedsiębiorstwach,
 11. Uruchomienie przez samorządy terytorialne funduszy wsparcia młodzieżowej przedsiębiorczości społecznej.                     Co dalej?

GDAŃSKIE MEMORANDUM w sprawie PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODZIEŻY

W materiałach Sympozjum zostało załączone Memorandum, w którym zaproponowano szereg działań na rzecz nowego modelu edukacji pracy i przedsiębiorczości. Przebieg debaty i dyskusji na  Sympozjum potwierdził słuszność postulatów tam zawartych.

KLUB EDUKATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODZIEŻOWEJ

Propozycja powołania Klubu Edukatorów Przedsiębiorczości Młodzieżowej opartego na pięciu filarach.

 1. Nadzwyczaj przyjazna dla spotkań i debat przestrzeń O4 Coworking, Inkubatora STARTER i innych pomorskich miejsc otwartych na innowacyjne rozwiązania edukacyjne;
 2. Budowanie społeczności wzajemnego inspirowania się i działania à rozpoczęte w 2018 roku poprzez nieformalne zawiązanie sieci inicjatorów Klubu. Członkowie zadeklarowani w lutym 2018: BISER, O4 Coworking, Inkubator Starter, Stowarzyszenie Morena. Jesteśmy otwarci na nowych partnerów!
 3. Miejsce spotkań praktyków biznesu z edukatorami à BISER zorganizował kolejne 3 spotkania Klubu w styczniu, lutym oraz sierpniu.
 4. Utworzenie Banku Informacji o dobrych praktykach przedsiębiorczości społecznej oraz innowacyjnych materiałów dla edukatorów moduł o przedsiębiorczości społecznej przygotowany przez BISER (http://biser.org.pl/?page_id=116)
 5. Wykorzystanie wiedzy i kontaktów Stowarzyszenia BISER w Regionie Morza Bałtyckiego i zaproponowanie wybranym edukatorom wizyt studyjnych w formie tzw. innovation camps w Centrum Innowacji Społecznych na Łotwie (http://socialinnovation.lv/en/ ) oraz oddziale Junior Achivement w Norwegii (https://www.ue.no/Agder) .

Wkrótce przedstawimy nasze konkretne pomysły na dalsze działania 🙂