Wybieramy się na spotkanie bałtyckich NGOs „AN EU MACRO-REGIONAL CIVIL STRATEGY IN THE MAKING” w Sztokholmie

W dniach 8-9 listopada 2024 odbędą się bałtyckie warsztaty Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego dotyczące roli społeczeństwa obywatelskiego w procesie kształtowania się i funkcjonowania makroregionów w UE. Spotkanie odbędzie się w Sztokholmie w ramach projektu Stronger.Together, realizowanego przez wieloletniego partnera BISER – organizację Europan House z Budapesztu, a finansowana ze środków UE. Jednym z moderatorów spotkania będzie Prezeska BISER, a wśród uczestników będą liczne organizacje z sieci Baltic Sea NGO Network, które polskim koordynatorem jesteśmy od 2016 roku.

Strategie makroregionalne (MRS) to obiecujące ramy współpracy w Europie, obejmujące zarówno członków UE, jak i kraje sąsiadujące. Ich celem jest zbliżenie połączonych obszarów geograficznych w celu wzmocnienia współpracy, w ramach której zainteresowane strony wspólnie stawiają czoła dzisiejszym, często złożonym wyzwaniom społecznym. W ten sposób przyczyniają się do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Obecnie istnieją cztery strategie makroregionalne: Morza Bałtyckiego (EUSBSR), Dunaju (EUSDR), Adriatyku i Morza Jońskiego (EUSAIR) oraz Alpejska (EUSALP).

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają kluczową rolę w skutecznym wdrażaniu strategii makroregionalnych. Nawet jeśli działają w różnych warunkach i okolicznościach w makroregionach, mają również wspólne cele dotyczące takich kwestii, jak zmiany klimatyczne, kryzys energetyczny, kwestie
społeczne czy wojna na Ukrainie. Dzięki swojej funkcji pośredniczącej mają ogromny i często niewykorzystywany potencjał, aby przyczynić się do promocji projektu europejskiego.
Opracowanie makroregionalnej strategii obywatelskiej UE opartej na miejscu oferuje pomoc w tym zakresie, prowadząc do ustanowienia zinstytucjonalizowanego dialogu obywatelskiego w makroregionach. Program Stronger.Together realizowany przez European House Budapest przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ma na celu przygotowanie propozycji makroregionalnej strategii obywatelskiej UE poprzez zgromadzenie podmiotów społeczeństwa obywatelskiego z czterech makroregionów. Jednym z elementów programu jest seria wydarzeń przygotowawczych/konsultacji dotyczących makroregionalnej strategii obywatelskiej.
Region Morza Bałtyckiego ma długą historię współpracy ze stowarzyszeniami Norden i Radą Państw Morza Bałtyckiego, by wymienić tylko dwa z nich. Społeczeństwo obywatelskie, w tym młodzież, jest zaangażowane we współpracę w ramach istniejących struktur. To wydarzenie jest okazją do podzielenia
się naszymi doświadczeniami z kolegami z innych części Europy i jednocześnie uczenia się od nich.

Program spotkania: