Co nowego w projekcie EmPaci Interreg Baltic Sea Region?

Przedstawiamy garść kolejnych informacji o projekcie realizowanym aktualnie w BISER – EmPaci, : Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region.

 

EmPaci szanuje różne etapy rozwoju BO w krajach RMB, jednocześnie za punkt wspólny uważamy dość duże rozproszenie przestrzenne obywateli (Region Morza Bałtyckiego to na tle regionów UE obszar peryferyjny). Biorąc pod uwagę różnice w punkcie wyjścia wiedzy oraz zaangażaowania w BO partnerów EmPAci (oraz potencjalnych beneficjentów) na początku projektu, staramy się połączyć doświadczenia z pięciu różnych krajów / obszarów w międzynarodowym konsorcjum: Finlandia i Łotwa z podejściem na poziomie krajowym, oraz  gminy Polskie: Bielsko-Biała (PL), niemiecki Bützow, Rietavas + Powiat Telšiai z Litwy, które prezentują podejście lokalne. BISER jest wsparciem na poziomie NGO, wraz z podobnymi partnerami z Łowty.  W Finlandii kilka gmin zobowiązało się do wprowadzenia BO, ich doświadczenia mogłyby ogólnie służyć jako najlepsze praktyki, ale są częścią sieci gmin promujących BO. Dlatego podejście krajowe w Finlandii ma na celu budowanie zdolności BO poprzez wspólną sieć w innych fińskich gminach. BO na Łotwie znajduje się w fazie embrionalnej, poziom wykorzystania, informacji i wiedzy jest krytycznie niski. W 2013 r. Podjęto tylko jedną próbę w gminie, a następnie Ministerstwo Finansów zrobiło pilotaż próbując ustalić priorytety budżetowe z udziałem społeczeństwa. Dlatego też konieczne są wstępne kroki na Łotwie, aby stworzyć skuteczną sieć wraz z silnymi multiplikatorami – również podejście krajowe / regionalne. Na Łotwie poziom regionalny jest zaangażowany jako partner, i ma to służyć jako czynnik umożliwiający rozwój sieci w tym kraju. Zarówno w FI, jak i LV, jedna gmina pilotażowa będzie poszukiwana do wdrożenia koncepcji BO za pośrednictwem tych sieci. W LT, PL i DE istnieją podstawy do wprowadzenia i rozwoju BO. Jednak BO nie odnosi jeszcze zbyt dużego sukcesu w zachęcaniu obywateli do zrównoważonego uczestnictwa, a gminy nie mają możliwości uruchomienia BO bez zewnętrznego wsparcia (finansowego czy w postaci wiedzy). Dlatego w tych krajach w projekcie uwzględniono określone gminy w celu wdrożenia i ulepszenia BO.

Dlatego konsorcjum partnerskie EmPaci składa się z trzech poziomów:

  1. Lokalne gminy / regionalne stowarzyszenia gmin (założenie, aby szeroko angażować a) gminy, które będą współpracować instrumenty BO oraz b) społeczeństwo obywatelskie, które będzie aktywnie angażować się od wczesnego etapu);
  2. Organizacje pozarządowe / obywatelskie;
  3. Naukowcy jako międzynarodowe konsorcjum ekspertów ( będą oni towarzyszyć i kierować procesem projektu, ale też aktywnie angażować władze lokalne i obywateli na każdym etapie).

We władzach lokalnych ważną rolę odegrają pracownicy administracyjni, ale także przedstawiciele obywateli w lokalnych władzach (rady miasta, gminy, sołectwa itp.), niezbędni do wprowadzenia zmian. W projekcie potrzebni są obywatele / organizacje pozarządowe aby aktywować innych obywateli i służyć jako promoterzy BO. W projekcie uwzględniono również stowarzyszenia gmin. Partnerstwo jest prowadzone przez uniwersytet w Rostocku, który już działa jako partner wiodący w innych projektach Interreg i posiada doświadczenie w zarządzaniu finansami w sektorze publicznym, a także w semantycznym modelowaniu procesów biznesowych.