Dyskusje w grupach fokusowych na temat zrównoważonej żywności i zaangażowania młodego pokolenia w Bremen

W maju 2023 roku Uniwersytet w Bremen zorganizował w ramach projektu We Make Transition! dwie dyskusje w grupach fokusowych na temat zrównoważonej żywności oraz
zmian klimatycznych i zaangażowania młodego pokolenia.

Uczestnikami dyskusji w grupach fokusowych byli przedstawiciele sektora publicznego, organizacji non-profit, inicjatyw miasto-państwo, partii politycznych i aktywiści.

Grupa fokusowa „Zrównoważona żywność” omawiała potrzebę większej regionalności, sezonowości i ograniczenia marnowania żywności. Zrównoważona żywność powinna być dla konsumentów najłatwiejszym wyborem.

Uczestnicy dyskusji zajęli się jednym konkretnym problemem administracyjnym: wnioski o finansowanie publiczne w Bremen i Niemczech są otwarte dla społeczeństwa obywatelskiego tylko wtedy, gdy składa ono wnioski w formie zorganizowanych grup, takich jak stowarzyszenia. Wytyczne dotyczące finansowania publicznego powinny stać się dostępne dla osób fizycznych. Od 2018 r. nie udaje się utworzyć lokalnej „Rady ds. Żywienia” ze względu na skomplikowany proces biurokratyczny. Celem rady byłoby ściślejsze powiązanie administracji ze społeczeństwem obywatelskim.
Podatek od wartości dodanej i ceny zależne od pełnych kosztów produktów w myśl koncepcji cradle-to-cradle (od kołyski do kołyski) mogą wpływać na decyzje konsumpcyjne zmierzające do zrównoważonego rozwoju. Rozwiązania te mogą służyć jako wytyczne dla konsumentów.

Grupa fokusowa „Zmiany klimatyczne i zaangażowanie młodszego pokolenia” rozpoczęła dyskusję od przedstawienia konsekwencji zmian klimatycznych dla młodszego pokolenia. Uczestnicy zgodzili się co do poglądu, że coraz większa liczba dzieci cierpi na ataki paniki i problemy ze snem z powodu lęku klimatycznego. Zgodzili się także, że przyroda i lasy to dla młodych ludzi główne miejsca wyciszenia i redukcji stresu.

Młodzi ludzie są niedostatecznie reprezentowani nie tylko w procesie administracyjnym, ale także w polityce. W grupie fokusowej opracowano różne pomysły dotyczące tego, w jaki sposób młodzi ludzie mogliby być reprezentowani w kształtowaniu polityki, np. poprzez forum młodzieżowe, radę klimatyczną, parlament dziecięcy lub reprezentację w sesjach parlamentarnych. Przykładem włączenia ich w procesy decyzyjne może być wiążące głosowanie młodych ludzi w sprawie przepisów mających wpływ na ich przyszłość.

System szkolny i edukacyjny w Bremen potrzebuje większej liczby nauczycieli posiadających kompetencje w zakresie zrównoważonej edukacji. Edukacja zrównoważona powinna być częścią wszystkich przedmiotów szkolnych, co stanowi całościowe podejście edukacyjne. Szkoły w Bremen borykają się z chronicznymi niedoborami kadrowymi lub przeciążeniem innymi obowiązkami. Uczestnicy zauważyli, że poparcie zasad zrównoważonej edukacji przez Senat Edukacji w Bremen pomogłoby w jej legitymizacji.

Poza szkołami młodzi ludzie często korzystają z informacji dostarczanych przez influencerów. Influencerzy powinni edukować i informować młodych ludzi o zrównoważonym stylu życia i skutkach zmian klimatycznych. Należy umożliwić wdrażanie zrównoważonych rozwiązań w życiu codziennym.

Potrzebne są bezpieczniejsze i bardziej dostępne przestrzenie dla młodych ludzi, w których mogliby rozwijać swoje pomysły i strategie radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu. W uboższych dzielnicach powinno powstawać więcej domów kultury, praktycznych projektów dostosowanych do potrzeb młodych ludzi (np. kawiarnia naprawy rowerów czy warsztat upcyclingu starej odzieży). W ten sposób uczestnictwo, a nawet organizowanie własnych projektów byłoby dla młodych ludzi łatwe i przyjemne.