Gospodarka odpadami biodegradowalnymi i możliwość rozwoju bioregionu – dyskusja w grpach fokusowych w Vidzeme

W ramach programu We Make Transition! Region Planowania Vidzeme, we współpracy z lokalną gminą zorganizował dwa wywiady grupowe z różnymi zainteresowanymi stronami. Dyskucja pierwszej grupy fokusowej poświęcona była omówieniu rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami biodegradowalnymi. Druga skupiała się na możliwościach rozwoju bioregionu na terenie Parku Narodowego Gauja w Vidzeme.

W każdej dyskusji w grupach fokusowych uczestniczyło około 11 uczestników – z lokalnych władz (także członków Rady Miejskiej), instytucji badawczych i edukacyjnych, organizacji pozarządowych i innych.

Podczas dyskusji na temat gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji uczestnicy wspomnieli o kilku aspektach, które wpływają na gospodarkę odpadami w mieście Cēsis, podkreślając poszczególne kwestie. Podkreślono potrzebę segregacji odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji. Uczestnicy podkreślali także problem przechowywania odpadów w różnych obszarach (np. w domach prywatnych). W związku z niewłaściwym składowaniem odpadów ulegających biodegradacji podnoszono także zagrożenia związane z różnymi kwestiami higieniczno-sanitarnymi, podkreślając, że rozwiązanie jednego problemu nie powinno stwarzać problemu w innym zakresie. Uczestnicy podkreślali potrzebę wygodnego systemu segregacji śmieci i odpowiedniej infrastruktury w mieście. Dodatkowe działania edukacyjne i informacyjne dla dzieci i dorosłych na temat zrównoważonej gospodarki odpadami i kwestii regulacji prawnych uznano za niezbędne do wspierania gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji.

Główna rada dotycząca wzmocnienia gospodarki odpadami biodegradowalnymi została skierowana do władz lokalnych. Zalecano eksperymentowanie z doświadczeniami i nowymi metodami, opracowanie planu i przeznaczenie środków na zorganizowanie infrastruktury gospodarki odpadami – od ludzi po recykling. Uczestnik, lokalny mieszkaniec, podkreślił – „Odpady nie będą sortowane, jeśli ludziom nie zostanie zaoferowany wygodny system sortowania śmieci. Pojemniki do segregacji śmieci dostępne są głównie dla osób mieszkających w miejskich apartamentowcach. Nie są one jednak dostępne w miejscowościach bardziej oddalonych od miasta, dlatego należy zadbać o to, aby kontenery do sortowania były dostępne także w centrach powiatowych.”

Gminie zalecono prowadzenie aktywnej dyskusji na temat potrzeb społeczeństwa, zachowanie otwartości, w razie potrzeby dokonanie przeglądu obowiązujących przepisów i poszukiwanie możliwości współpracy pomiędzy różnymi sektorami.

Podczas dyskusji na temat możliwości rozwoju bioregionu uczestnicy podzielili się swoimi głównymi skojarzeniami: zrównoważony rozwój, przyszłość, samowystarczalność, zasoby, zdrowie, dobre środowisko życia, inteligentne społeczeństwo, rolnictwo organiczne i możliwości turystyczne.

Najbardziej aktywna część dyskusji dotyczyła niezbędnego wsparcia w promowaniu tworzenia bioregionu. Przewidywano, że obecnie przed regionem stoi wiele wyzwań związanych z utworzeniem bioregionu, gdyż jest to pierwsza próba realizacji takiej inicjatywy. Konieczne jest stworzenie znaczących mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorców, rolników i innych interesariuszy, aby promować ich motywację i zdolność do przystosowania się do produkcji ekologicznej i innych procesów. Obecnie wiele dziedzin postrzega termin „organiczny” jako coś drogiego i/lub nieopłacalnego. Wspominano także o potrzebie wsparcia politycznego.

Główną radą mającą na celu wzmocnienie rozwoju bioregionu była potrzeba ulepszenia metod komunikacji z obywatelami i organizacjami. Zalecono także delegowanie funkcji związanych z tworzeniem bioregionu odpowiednim organizacjom, ale przy wsparciu samorządu terytorialnego