Przewodnik projektu InDigiSE „Metodologia tworzenia innowacyjnego obozu przedsiębiorczości społecznej dla młodzieży – InnoCamp”

Przewodnik w formie metodologii tworzenia innowacyjnego obozu przedsiębiorczości społecznej dla młodzieży – InnoCamp jest zbiorem zasad i wskazówek ułatwiających zorganizowanie InnoCamp lub innej formy młodzieżowego eventu w formie obozu z silnym naciskiem na promocję przedsiębiorczości społecznej. Przewodnik został opracowany w ramach projektu INDIGISE („Promocja przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży poprzez narzędzia cyfrowe i edukację nieformalną”), który trwał od kwietnia 2020 roku do czerwca 2022 roku. Przewodnik skupia się na młodzieży zainteresowanej wywieraniem pozytywnego wpływu na swoje otoczenie i środowisko naturalne oraz myślącej o rozpoczęciu własnej, prospołecznej działalności biznesowej. Młodzież ta spotyka się często z brakiem informacji, wsparcia, potrzebuje nowych kompetencji i dodatkowego finansowania.


Zebraliśmy w Przewodniku doświadczenia uniwersytetów, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciel profesjonalnych sieci biznesowych, którzy działając w oparciu o najnowsze trendy edukacyjne opracowali wspólnie niniejszy materiał. Partnerzy projektu pochodzący z Litwy, Łotwy, Polski i Norwegii przygotowali ten materiał chcąc wesprzeć młode osoby szukające pomysłu na realizację swojego biznesu prospołecznego oraz szukające informacji nt. Przedsiębiorczości społecznej w Regionie Morza Bałtyckiego.


To opracowanie jest zbiorem interaktywnych i innowacyjnych materiałów edukacyjnych, także narzędzi cyfrowych, zawiera element związane z wykorzystywaniem gamifikacji i metody “burzy mózgów” i stanowi wsparcie dla organizowanych i planowanych sesji szkoleniowych, edukacyjnych i warsztatów wspierających edukacji i promocję przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży. Metody te są rekomendowane do pracy dla szkół, uniwersytetów, organizacji pozarządowych i innych instytucji.
Zawartość Przewodnika ma charakter rekomendacji, może być w łatwy sposób modyfikowana i dostosowywania do indywidualnych warunków danego warsztatu, wydarzenia czy nieformalnego wydarzenia edukacyjnego.

Przewodnik zawiera następujące elementy:
⎯ Ogólne informacje i rady dotyczące tego, kiedy, gdzie i jak zorganizować wydarzenie, kto powinien być uczestnikiem obozu innowacji i z jakimi zadaniami może się zmierzyć;
⎯ Harmonogram: jak i kiedy właściwie przygotować się do wydarzenia typu Inno Camp.
⎯ Jak znaleźć i wybrać zmotywowanych uczestników oraz zachęcić sponsorów, trenerów, ekspertów, przedstawicieli tradycyjnego i/lub społecznego biznesu, moderatorów, wolontariuszy i inne osoby do udziału w wydarzeniu i wiele innych.
Przedsiębiorczość społeczna to wyjątkowa idea – misja XXI wieku, która ze względu na odmienną historię, tradycje i formy rozwoju ekosystemu biznesowego w krajach UE jest postrzegana i definiowana w różny sposób. Przedsiębiorczość społeczna to model działania, którego podstawową misją jest rozwiązywanie wyzwań społecznych i środowiskowych poprzez działalność biznesową. Przedsiębiorstwa społeczne stosują innowacyjne i biznesowe podejście do ulepszania życia społeczności lokalnej i/ lub rozwiązywania problemów środowiskowych.
InnoCamp jest bardzo skutecznym narzędziem kierowania uczniów i młodzieży w kierunku przedsiębiorczości społecznej i promowania wśród nich pomysłów na biznes społeczny. Zachęcanie młodzieży do działania mając na uwadze zrównoważony rozwój, środowisko naturalne i społeczność lokalną jest doskonałym sposobem na kształtowanie nowych kompetencji, które odpowiadają współczesnym wyzwaniom i trendom globalnym.
Wierzymy, że dzięki innowacyjnym obozom przedsiębiorczości społecznej InnoCamp idea biznesu społecznego stanie się bardziej zrozumiała, rozpoznawalna i atrakcyjna!


INDIGISE Partnerzy projektu:

⎯ Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa) – koordynator;
⎯ Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych,
BISER (Polska);
⎯ Centrum Innowacji Społecznej (Łotwa);
⎯ Kristiansand katedralskole Gimle (Norwegia);
⎯ Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (Polska).
INDIGISE Project’s Associated Partners:
⎯ Junior Achievement Norwegia,
⎯ Krajowa Rada Młodzieży (Łotwa),
⎯ Sieć Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego
(Focal Point Polska).