Zakończenie projektu Social Seed Eramsus+

W dniach 27-28 czerwca w Barcelonie odbyło się finalne spotkanie partnerów projektu Social Seed dofinansowanego ze środków Programu Erasmus+. W trakcie dwudniowego spotkania, na którym BISER reprezentowała Anna Dudziak, partnerzy podsumowali prawie trzyletnią działalność projektową oraz osiągnięte rezultaty.

Projekt SOCIAL SEED miał na celu opracowanie nowej metodologii inkubacji osób wykluczonych społecznie, aby stały się przedsiębiorcami z innowacyjnym podejściem wspieranym przez firmy prywatne. To podejście rozwija hybrydowy model współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i firmami. Analizuje najlepsze praktyki i treści edukacyjne oraz angażuje firmy biznesowe w inkubację 15 przedsiębiorców z grup wykluczonych społecznie. I na koniec oddaje całą tę wiedzę i know-how wszystkim organizacjom pozarządowym i administracji publicznej w całej Europie jako metodologię.


GŁÓWNYMI CELAMI SOCIAL SEEDS W CIĄGU 30 MIESIĘCY TRWANIA BYŁO:
▪ Opracowanie metodologii inkubacji dla przedsiębiorców z grup wykluczonych;
▪ Stworzenie inkubatora społecznego;
▪ Stworzenie nowego modelu biznesowego współpracy pomiędzy firmami i organizacjami pozarządowymi;
▪ Opracowanie szkolenia ukierunkowanego na potrzeby i ograniczenia w/w przedsiębiorców (grup wykluczonych);
▪ Wprowadzanie innowacji w zakresie zrównoważonych ekonomicznie modeli biznesowych, tak aby rozpocząć na nowo godne życie;
▪ Dotarcie z tym narzędziem dla ekosystemów przedsiębiorców do jak największej liczby osób: organizacje pozarządowe, firmy prywatne, administracja publiczna, itp.

Partnerzy projektu
Partnerstwo SOCIAL SEED jest tworzone przez 6 podmiotów z 4 krajów: Hiszpanii, Niemiec,
Włoch i Polski.
F. INICIATIVAS (Hiszpania): Firma konsultingowa specjalizująca się w innowacjach & z własnym prywatnym inkubatorem. Jest to bezpośrednie połączenie ze światem biznesu.
ISM-MAINZ (Niemcy) Instytut badań społecznych, związany z administracją publiczną i sieciami uniwersyteckimi. Szerokie doświadczenie w zakresie najlepszych praktyk i europejskiego rynku pracy.
ANZIANI E NON SOLO (Włochy) Organizacja pozarządowa zajmująca się przedsiębiorczością i integracją społeczną. Doświadczenie w inkubowaniu firm z grup wykluczonych i zarządzaniu mikrokredytami.

BISER (Polska): Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych. Silne relacje z firmami i podmiotami społecznymi w ich regionie. Różnorodne doświadczenia w zakresie zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości społecznej.
ASOCIACIÓN CON VALORES (Hiszpania) Organizacja pozarządowa o charakterze biznesowym. Jej członkowie są profesjonalistami w dziedzinie biznesu, co pozwala im tworzyć biznesowe rozwiązania dla wyzwań społecznych.
SOCIAL LAB (Włochy) Konsorcjum różnych spółdzielni socjalnych na południu Włoch. Szersze doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu przedsiębiorstw dla grup wykluczonych.

W ramach 1 rezultatu pracy intelektualnej zidentyfikowano idealne fazy inkubatora społecznego, ustalono też rodzaj relacji między interesariuszami, wybrano narzędzia szkoleniowe i edukacyjne, a także przeanalizowano publiczne inkubatory oraz możliwości i ograniczenia przedsiębiorców. Ta skrócona wersja rezultatu pracy intelektualnej 1 przedstawia główne ustalenia dotyczące każdego z ustalonych działań. Plik dostępny jest tutaj:

W ramach Redzultatu 2 opracowalismy Podręcznik „

Podręcznik ma na celu dostarczenie programu szkoleniowego, który wspiera inkubację przedsiębiorczości dla osób zagrożonych wykluczeniem. Jest on oparty o specyficzne potrzeby tej grupy docelowej i dostosowany do profili uczniów pochodzących z grup defaworyzowanych, nawet o niższym poziomie wykształcenia. Program szkolenia został opracowany w oparciu o 2 eksperymentalne programy inkubacji realizowane przez Association Con Valores (Hiszpania) w latach 2019 i 2020. Sama treść szkolenia opracowana na podstawie tych doświadczeń została udostępniona wszystkim partnerom w celu uzyskania
komentarzy, informacji zwrotnych i propozycji ulepszeń.


Cele tego programu szkoleniowego to:
▪ Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych – Zdobycie realistycznej świadomości ryzyka i korzyści wynikających z samozatrudnienia
▪ Sprecyzować pomysł na biznes i zrozumieć kroki, które należy podjąć, aby założyć własną firmę
▪ Rozwijanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia rentownej i zrównoważonej działalności gospodarczej
▪ Generowanie odpowiedniej wiedzy biznesowej (legislacyjnej, podatkowej, dotyczącej źródeł finansowania itp.)

Materiał ten może być wykorzystywany przez wszelkie organizacje publiczne i prywatne, które chcą
wdrażać strategie inkubacji biznesu dla osób zagrożonych wykluczeniem.

Dostepny jest tutaj:

W ramach tego samego rezultatu powstały tez materiały dodatkowe, dostępne w języku angielskim:

W ramach Rezultatu 3 – Walidacja metodologii inkubacji, który był koordynowany przez partnera projektu – Asociación Con Valores z Hiszpanii, zimą i wiosną 2021 r. powstał dokument dostępny poniżej. Celem działania było wyjaśnienie i ocena głównych kroków, zaproponowanej metodologii i wyników, które zostały opracowane w wspomnianym okresie. Zadanie raportu polega na ocenie i wykazaniu zainteresowania wdrożeniem integracyjnego modelu inkubacji przedsiębiorczości dla osób zagrożonych wykluczeniem przy wsparciu biznesu. Poprzez niniejszy raport chcemy podzielić się tą metodologią i udostępnić ją innym organizacjom w Europie, które chcą korzystać, dostosowywać i ulepszać opracowany
model. Wierzymy, że integracyjne modele inkubacji, takie jak ten opracowany przez partnerstwo Social Seed przy wsparciu sfer biznesowych, mogą zapewnić innowacyjne rozwiązania wyzwań społecznych i ekonomicznych, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska. Te opracowanie oparte na doświadczeniu jest również podstawą dla ostatniego Wyniku Pracy Intelektualnej tego projektu: MOOC na temat inkubacyjnej inkubacji przedsiębiorczości wspieranej przez sferę biznesową.

Czwarty i finalny rezultat projektu to kurs MOOC (e-learning) dostępny na stronie internetowej naszego projektu www.socialseedproject.eu Polecamy ten kurs wszystkim osobom i instytucjom pracującym z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobom zainteresowanym innowacyjnymi metodami aktywizacji społecznej oraz wszystkim, dla których bliski jest temat przedsiębiorczości społecznej i nowatorskie metody inkubacji dla biznesu prospołecznego.